اعضای هیات تحریریه
حمید ماجدی
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
majedisrbiau.ac.ir

کیانوش ذاکرحقیقی
دانشیار گروه شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
k.zakerhaghighigmail.com

منوچهر طبیبیان
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه تهران
matabibianyahoo.com.au
محمد تقی رضویان
استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه شهید بهشتی تهران
mtrazaviangmail.com
اسماعیل شیعه
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه علم وصنعت ایران-تهران
es_shiehiust.ac.ir
حمید ماجدی
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
majedisrbiau.ac.ir
علی سلطانی
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه شیراز
soltanishirazu.ac.ir
حسین نظم فر
استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه محقق اردبیلی
nazmfaruma.ac.ir
جمال الدین مهدی نژاد
استاد گروه معماری
دانشگاه شهید رجائی تهران
j_mahdinejadyahoo.com
مسعود صفایی پور
استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه شهید چمران اهواز
safaee_pscu.ac.ir
سهیل سبحان اردکانی
استاد گروه محیط زیست
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
s_sobhaniauh.ac.ir
مهرداد کریمی مشاور
استاد گروه معماری
دانشگاه بوعلی سینا
mkmoshaveryahoo.com
امیررضا گودرزی
دانشیار گروه عمران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
amir_r_goodarziyahoo.co.uk
کیانوش ذاکرحقیقی
دانشیار گروه شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
k.zakerhaghighigmail.com

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مطالعات محیطی هفت حصار می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Haft Hesar Journal of Environmental Studies

Designed & Developed by : Yektaweb