اعضای هیات تحریریهحمید ماجدی
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
majedisrbiau.ac.ir

کیانوش ذاکرحقیقی
دانشیار گروه شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
k.zakerhaghighigmail.com

منوچهر طبیبیان
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه تهران
matabibianyahoo.com.au
محمد تقی رضویان
استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه شهید بهشتی تهران
mtrazaviangmail.com
اسماعیل شیعه
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه علم وصنعت ایران-تهران
es_shiehiust.ac.ir
حمید ماجدی
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
majedisrbiau.ac.ir
علی سلطانی
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه شیراز
soltanishirazu.ac.ir
حسین نظم فر
استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه محقق اردبیلی
nazmfaruma.ac.ir
جمال الدین مهدی نژاد
استاد گروه معماری
دانشگاه شهید رجائی تهران
j_mahdinejadyahoo.com
مسعود صفایی پور
استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه شهید چمران اهواز
safaee_pscu.ac.ir
سهیل سبحان اردکانی
استاد گروه محیط زیست
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
s_sobhaniauh.ac.ir
کیانوش ذاکرحقیقی
دانشیار گروه شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
k.zakerhaghighigmail.com
امیررضا گودرزی
دانشیار گروه عمران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
amir_r_goodarziyahoo.co.uk
مهرداد کریمی مشاور
دانشیار گروه معماری
دانشگاه بوعلی سینا
mkmoshaveryahoo.com

اردشیر انجمنی
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه آرلینگتون تگزاس امریکا
anjomaniuta.edu
ویجای دواداس
استاد گروه شهرسازی
دانشگاه فناوری رورکی هندوستان
v.devadasar.iitr.ac.in

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مطالعات محیطی هفت حصار می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Haft Hesar Journal of Environmental Studies

Designed & Developed by : Yektaweb