مطالعات محیطی هفت حصار- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله مطالعات محیطی هفت حصار ، مجله ای علمی در زمینه معماری و شهرسازی است. هدف از انتشار مجله ارائه نتایج پژوهش ها و تجربه های علمی و ارتباط بین نظریه و عمل در زمینه های هنر، معماری، شهر سازی و مطالعات محیط است. نوشتار های پژوهشی، تحلیلی، گزارش های علمی در زمینه های معماری، شهرسازی برای درج در مجله پذیرفته می شود. این مجله در حال حاضر به صورت فصل نامه از طرف دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان چاپ می شود.
- نوشتارهای ارسالی نباید قبلاً در هیچ مجله‌ای به چاپ رسیده باشند.
- ضمناً مقاله‌های ارائه شده به مجله مطالعات محیطی هفت حصار برای بررسی و چاپ نباید همزمان به مجله‌های دیگر ارایه شده باشند.
-در بخش تشکر و قدردانی، راهنمایی و کمک‌های دیگران یادآوری شده و به طور اجمالی از آن ها سپاسگزاری می‌گردد.
- چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد، درج گردد.
- در عکس‌ها، نگاره‌ها، جداول حتماً مأخذ مربوطه ذکر گردد.
- در ارائه آمارها، نقل قول ها ونظریات حتما ماخذ مربوطه ذکر گردد.
- چناچه مقاله دارای چند نویسنده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات باید توسط نویسنده اول انجام شود، درغیر این صورت، نویسندگان می‌بایست کتباً یک نفر را به عنوان نماینده جهت ارائه مقاله و انجام مکاتبات به دفتر مجله معرفی نمایند.
- صحت نوشتارهای علمی با نویسنده/ نویسندگان است.

فرآیند پذیرش مقالات

۱-      تهیه مقاله بر مبنای چارچوب‌های مشخص شده در راهنمای نویسندگان

۲-     ارسال مقاله از طریق سامانه با ذکر کامل مشخصات، شماره تلفن‌ها و ایمیل نویسنده یا نویسندگان

۳-     تعیین یکی از نویسندگان به عنوان نویسنده مسئول مرتبط با نشریه

۴-     بررسی اولیه مقاله توسط دبیر علمی مجله برای تعیین تکلیف پیرامون پذیرش اولیه، یا اصلاح مطابق با فرمت و در مرحله بعدی ارسال به داوری یا اعلام عدم پذیرش آن در همین مرحله و بایگانی مقاله
۵-     در صورت تأیید مقاله توسط دبیر علمی مجله، ارسال آن به داوران مرتبط و مورد وثوق نشریه از طریق سامانه؛
۶-     پرداخت هزینه بررسی (داوری) به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان؛

۷-     ارسال مقاله برای داوران در صورت تأیید داوران و اعلام نظر آنان مبنی به ضرورت اصلاح مقاله، ارسال آن به نویسنده یا نویسندگان برای اعمال اصلاحات؛

۸-     داوری مجدد برای کنترل اصلاحات خواسته شده توسط داوران نهایی؛

۹-     طرح مقاله در جلسه هیأت تحریریه برای بررسی و تأیید یا رد نهایی؛
۱۰-   پرداخت هزینه انتشار به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان؛

۱۱-    قرار گرفتن مقاله در نوبت چاپ بر اساس صلاحدید مدیریت مجله و انتشار آنلاین؛

۱۲-    چاپ مقاله پذیرش شده در فصلنامه.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه مطالعات محیطی هفت حصار:
http://hafthesar.iauh.ac.ir/find.php?item=1.40.10.fa
برگشت به اصل مطلب