مطالعات محیطی هفت حصار- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

هدف مجله:

انتشار مطالعات متمرکز بر محیط انسان‌ساخت به عنوان بستر فعالیت‌های انسان


زمینه‌‌ها:
- تمرکز بر تعاملات میان انسان و محیط به ویژه محیط انسان‌ساخت
- تمرکز بر موضوع پایداری در محیط انسان‌ساخت
- تمرکز بر آثار سیاست‌ها و راهبردهای متخذه در محیط انسان‌ساخت 
- تمرکز بر آثار محیط انسان‌‌ساخت بر انسان 


نشانی مطلب در وبگاه مطالعات محیطی هفت حصار:
http://hafthesar.iauh.ac.ir/find-1.42.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب