Journal archive for Google Scholar Robot!

Haft Hesar Journal of Environmental Studies

مطالعات محیطی هفت حصارVolume 1, Number 4 (2013-7)


بررسی تحلیلی نمود شفافیت و تأکید بر کاستن از ماده و افزایش فضا در برخی نمونه‌های ارزشمند معماری ایرانی
بررسی تحلیلی نمود شفافیت و تأکید بر کاستن از ماده و افزایش فضا در برخی نمونه‌های ارزشمند معماری ایرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به‌کارگیری نرم‌افزار شبیه‌ساز به‌منظور تخمین مقدار آلاینده‌های تولیدشده در بزرگراه (مطالعه موردی بزرگراه نیایش تهران)
به‌کارگیری نرم‌افزار شبیه‌ساز به‌منظور تخمین مقدار آلاینده‌های تولیدشده در بزرگراه (مطالعه موردی بزرگراه نیایش تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تدوین سازوکار به‌کارگیری بازآفرینی شهری در مواجهه با بافت‌های فرسوده شهری مطالعه موردی: محله جولان شهر همدان
تدوین سازوکار به‌کارگیری بازآفرینی شهری در مواجهه با بافت‌های فرسوده شهری مطالعه موردی: محله جولان شهر همدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی دوباره به فرایند طراحی شهری و شناخت کلانشهر از دریچه‌ی تجربه‌ی حرکتی پیاده
نگاهی دوباره به فرایند طراحی شهری و شناخت کلانشهر از دریچه‌ی تجربه‌ی حرکتی پیاده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی کیفی پیاده‌راه‌های شهری در شهرهای ایرانی (نمونه موردی پیاده‌راه بوعلی شهر همدان)
ارزیابی کیفی پیاده‌راه‌های شهری در شهرهای ایرانی (نمونه موردی پیاده‌راه بوعلی شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی رابطه‌ی انسان-محیط در دو بافت متفاوت با عملکردهای مشابه
بررسی تطبیقی رابطه‌ی انسان-محیط در دو بافت متفاوت با عملکردهای مشابه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی خطرپذیری ساختمان‌های حساس در شهر همدان با نگاه پدافند غیرعامل
بررسی خطرپذیری ساختمان‌های حساس در شهر همدان با نگاه پدافند غیرعامل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles