Journal archive for Google Scholar Robot!

Haft Hesar Journal of Environmental Studies

مطالعات محیطی هفت حصارVolume 12, Number 46 (2024-1)


The manifestation of the environment on the formation of the art of painting by the pioneers of painting in Hamedan
اولویت‌بندی ارزش کریدورهای اکولوژی منظر شهری بر اساس مدل جاذبه )مطالعه موردی:شمال شرق تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The manifestation of the environment on the formation of the art of painting by the pioneers of painting in Hamedan
تجلی منظر (دور و نزدیک) در هنر نقاشی نزد پیشگامان نقاشی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An analytical-chronological model of the transformation of urban design in Iran
مدل تحلیلی کرنولوژیک دگردیسی طراحی شهری در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the effect of modern lifestyle on the spatial Integration of extroverted houses of the second Pahlavi period in Tehran by using the Space syntax technique
تحلیل تأثیر سبک زندگی نوگرا بر پیوستگی فضایی خانه‌های برونگرا دوره پهلوی دوم تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر عمق فضا در بهبود تهویه طبیعی با تمرکز بر عملکرد دودکش خورشیدی
تأثیر عمق فضا در بهبود تهویه طبیعی با تمرکز بر عملکرد دودکش خورشیدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the spatial configuration of the Hozkhaneh of historical houses in Isfahan using the method of space
واکاوی پیکربندی فضایی حوض‌خانه خانه‌های تاریخی اصفهان با استفاده از روش نحو فضا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The progress of studies in the field of Islamic architecture to improve human perception of the environment
فراروش مطالعات در حوزه معماری اسلامی برای ارتقای ادراک انسان از محیط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compiling the Principles of Residential Private Space Improvements through Visual Perception Based on Video Ecology
تدوین اصول ارتقای کیفیت فضای خصوصی مسکونی با رویکرد ادراک بصری مبتنی بر بوم شناسی بصری (ویدئواکولوژی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 45 (2023-12)


ارزیابی بافت‌های فرسوده شهری براساس رویکرد بازآفرینی پایدار (مطالعه موردی: بافت فرسوده منطقه 4 کلانشهر تبریز)
ارزیابی بافت‌های فرسوده شهری براساس رویکرد بازآفرینی پایدار (مطالعه موردی: بافت فرسوده منطقه 4 کلانشهر تبریز)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چارچوبی نوین برای خوانش معماری آرامگاهی ایران در دوره تاریخی ایلخانیان (نمونه پژوهی: آرامگاههای محدوده جغرافیایی آذربایجان)
چارچوبی نوین برای خوانش معماری آرامگاهی ایران در دوره تاریخی ایلخانیان (نمونه پژوهی: آرامگاههای محدوده جغرافیایی آذربایجان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش مدل بازآفرینی شهری پایدار و یکپارچه در محله دروازه ری، شهر قم
سنجش مدل بازآفرینی شهری پایدار و یکپارچه در محله دروازه ری، شهر قم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی رابطه محرمیت با تغییرات سازمان فضایی خانه‌های بیرجند در دوره انتقال
شناسایی رابطه محرمیت با تغییرات سازمان فضایی خانه‌های بیرجند در دوره انتقال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وجوه پدیدارشناختیِ زندگی در خانه‌های ایرانی با بهره‌گیری از روش نحو فضا (مطالعه موردی: خانه‌های همدان)
بررسی وجوه پدیدارشناختیِ زندگی در خانه‌های ایرانی با بهره‌گیری از روش نحو فضا (مطالعه موردی: خانه‌های همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر تحولات ساختارفضایی خانه‌های معاصر حیاط‌دار ایلام (دهه پنجاه تا نود شمسی)
تحلیلی بر تحولات ساختارفضایی خانه‌های معاصر حیاط‌دار ایلام (دهه پنجاه تا نود شمسی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازخوانی دگرگونی فضا و مکان شهری در ساحت توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات
بازخوانی دگرگونی فضا و مکان شهری در ساحت توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش عوامل مؤثر بر شکل گیری و گسترش مناطق حاشیه نشین (مطالعه موردی: سکونتگاههای غیررسمی شهر رشت)
نقش عوامل مؤثر بر شکل گیری و گسترش مناطق حاشیه نشین (مطالعه موردی: سکونتگاههای غیررسمی شهر رشت)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 44 (2023-9)


The explanation of interactive behavior changes in public spaces in the information and communication technology era
تبیین تغییرات رفتار تعاملی در فضای عمومی تحت تأثیر فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Existential analysis of vernacular housing in the Manoujan region of Kerman province with the phenomenological approach of Schultz and Heidegger
بازشناسی مسکن بومی منطقۀ منوجان استان کرمان با رویکرد پدیده‌شناسانۀ شولتز و هایدگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical evaluation of the presentational variables in artistic-architectural institution and the public architecture, (2008-2018)
ارزیابی انتقادی شاخصه‌های امر نمایشی در بناهای هنری- معماری و معماری عامه (1387-1397)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the outdoor space thermal comfort in traditional mosques of Khorasan province based on the PMV index (Case study: the Cities of Qouchan, Mashhad, Sabzevar and Tabas)
ارزیابی آسایش حرارتی فضای باز مساجد سنتی خراسان بزرگ بر مبنای شاخص PMV (مطالعه موردی: شهرهای قوچان، مشهد، سبزوار و طبس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling causal relationships of school environmental components to reduce student aggression by mediating the role of diversity and activity
مدل یابی روابط علی مؤلفه‌های محیطی مدارس در جهت کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان با میانجی‌گری نقش تنوع‌پذیری و فعالیت‌پذیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the Components of Creative Tourism on the Zayandehrood Axis of Isfahan From the Citizens’ Perspective
تبیین شاخص‌های گردشگری خلاق محور زاینده رود اصفهان از دیدگاه شهروندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of the meaning of the urban house of the two periods of Qajar and Pahlavi of Hamadan by the method of layered semiotics
مطالعه تطبیقی معنای خانه شهری دو دوره قاجاریه و پهلوی همدان به روش نشانه شناسی لایه ای1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of biophilic architecture on improving the mental health of patients in medical environments (case example: Farabi, 17 Shahrivar and Omid hospitals in Mashhad)
بررسی اثر معماری بیوفیلیک بر ارتقای بُعد روانی سلامت بیماران در محیط‌های درمانی (مطالعه موردی: بیمارستان‌های فارابی، 17شهریور و امید در شهر مشهد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 43 (2023-9)


Evaluation and analysis of artificial components of Jahan Nama Garden in Shiraz on the quality of thermal comfort and reduction of heat stress (using PET thermal index)
ارزیابی و تحلیل مولفه های مصنوع سازنده باغ جهان نما شیراز بر کیفیت آسایش حرارتی وکاهش استرس حرارتی(با استفاده از شاخص حرارتی P‌ET)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the building orientation effect on reducing energy consumption, Simulated example (Tourism recreational complex in Abbasabad Area, Hamadan City)
ارزیابی تاثیر جهت گیری ساختمان در کاهش مصرف انرژی نمونه شبیه سازی شده (مجتمع تفریحی توریستی در عباس آباد همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the effectiveness of the procedure of dealing with the problem in the architectural design process and its relationship with the level of creativity in the architectural product
تحلیلی بر اثربخشی شیوه برخورد با مسئله در فرایند طراحی معماری و نسبت آن با میزان خلاقیت در فرآورده معماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influential environmental components in promoting children's motor intelligence; Case study: Shadi Park and Noshirvani Park in Babol
تیتر مولفه‌های محیطی تأثیرگذار در ارتقای هوش حرکتی کودکان؛ مطالعه موردی: پارک شادی و پارک نوشیروانی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental components affecting the promotion of emotional intelligence and stress management of children at elementary schools from the perspective of experts
مؤلفه‌های محیطی مؤثر بر ارتقا هوش هیجانی و مدیریت استرس کودکان در مدارس ابتدایی از دیدگاه متخصصان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explicating the Effect of Socio-Demographic Characteristics of Neighborhoods on the Social Resilience Level (Case Study: Naser Khosrow Neighborhood of Isfahan)
تبیین نقش ویژگی‌های جمعیتی- اجتماعی محله بر میزان تاب‌آوری اجتماعی (نمونه مطالعاتی: محله ناصرخسرو اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intertextual explanation of the architecture of contemporary commercial complexes in Iran (1981-2021)
تبیین بینامتنی معماری مجتمع‌های تجاری معاصر در ایران (سال‌های 1360 تا 1400 شمسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Routing strategies in interstitial spaces of residents of residential complexes based on visual perception
بررسی راهبردهای مسیریابی در فضاهای بینابینی ساکنان مجتمع های مسکونی مبتنی بر ادراک بصری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 42 (2023-3)


Explaining the dialectic and balanced model of the conservation-development dichotomy of historic urban areas
تبیین مدل دیالکتیک و متوازن دوپارگی حفاظت – توسعه محدوده‌های شهری کهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Different perceptions of age groups of semantic and visual cues affecting environmental identity Case study: Fahadan neighborhood of Yazd
ادراک متفاوت گروه‌های سنی از نشانه‌های معنایی و بصری مؤثر بر هویت محیطی نمونه موردی: محله فهادان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Acoustic Variables for Auditory Satisfaction in Metro Stations by Using ODEON Software (Case Studies: Metro of Tehran, Tabriz, Isfahan)
شبیه‌سازی متغیرهای آکوستیکی به منظور رضایتمندی شنیداری در ایستگاه‌های مترو با استفاده از نرم‌افزار اودئون (نمونه موردی: مترو تهران، تبریز، اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Environmental and Physical Factors Affecting the Perception of Coronary Patients in Inpatient Wards of Private Hospitals in Karaj
ارزیابی عوامل محیطی و کالبدی موثر بر ادراک بیماران کرونایی در بخش‌های بستری بیمارستان‌های خصوصی شهرستان کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the satisfaction about child-friendly urban spaces (Case study: parks in Bushehr City)
سنجش میزان رضایتمندی از فضاهای شهری دوستدار کودک، نمونه مطالعه: پارک‌های شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و اولویت‌بندی شاخص‌های اجتماعی نواحی شهری با تاکید بر تأثیرپذیری مناطق آزاد تجاری- صنعتی (مطالعه موردی: شهر چابهار)
بررسی و اولویت‌بندی شاخص‌های اجتماعی نواحی شهری با تاکید بر تأثیرپذیری مناطق آزاد تجاری- صنعتی (مطالعه موردی: شهر چابهار)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قلمروهای شبه خصوصی و حضورپذیری بانوان در فضاهای جمعی غیر رسمی (مطالعه موردی: میدان شهرداری رشت و محوطه دور استخر لاهیجان)
قلمروهای شبه خصوصی و حضورپذیری بانوان در فضاهای جمعی غیر رسمی (مطالعه موردی: میدان شهرداری رشت و محوطه دور استخر لاهیجان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین مؤلفه‌های موثر بر ادراک عدالت در معماری بناهای مسکونی معاصر ایران (مطالعه موردی: بناهای مسکونی تهران)
تبیین مؤلفه‌های موثر بر ادراک عدالت در معماری بناهای مسکونی معاصر ایران (مطالعه موردی: بناهای مسکونی تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

Volume 11, Number 41 (2022-12)


Integrate land and water use planning at the scale of the urban master plan
یکپارچه‌سازی ‌برنامه‌ریزی استفاده از زمین و آب در مقیاس طرح جامع شهری (مطالعه موردی: شهر بروجن)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of PPD index in thermal comfort of urban open spaces in Summer , case study: sidewalk river side Khorramabad
تحلیل بررسی آسایش حرارتی در فضاهای باز شهری در فصل تابستان با استفاده از شاخص PPD (مطالعه موردی: پیاده‌راه رود کنار خرم آباد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The process of utilization of Information and communication technology's criteria in urban spaces (case study: Eram walkway of Hamadan)
فرایند بکارگیری معیارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در فضاهای شهری (مورد مطالعاتی: پیاده‌راه اِرم همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the interaction of climatic and cultural factors in the formation of traditional courtyards in Hamadan
تبیین برهم کنش عوامل اقلیمی و فرهنگی در شکل‌گیری حیاط خانه‌های سنتی شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the role of high-rise building shell elements in reducing energy consumption (case example: Isfahan Cascade doctors' residential towers)
بررسی نقش عناصر پوسته بنای بلندمرتبه در کاهش مصرف انرژی (نمونه موردی: برج‌های مسکونی پزشکان آبشار اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Model of Architectural Factors Influence on Students' Perception of School Climate for Providing School Connectedness
ارائه مدل تأثیر عوامل معمارانه بر درک دانش‌آموزان از محیط به منظور ارتقای حس تعلق به مدرسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the effect of sense of place in Gated communities complexes (Case study of Ahvaz oil town)
تحلیل تأثیر حس مکان در مجموعه‌های مسکونی محصور (مطالعه موردی شهرک نفت اهواز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reading the effect of light and color with the approach of emotional security in the Qajar houses of Tabriz
خوانش تأثیر نور و رنگ با رویکرد امنیت احساسی در خانه‌های قاجاری تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Upgrading isovist models by introducing a new set of variables based on the position of the open edges
ارتقا مدل های ایزوویستی به کمک معرفی مجموعه‌ای جدید از متغیرها بر اساس موقعیت لبه های باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contents
فهرست مجله
| [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

Volume 10, Number 40 (2022-10)


Recognizing the future of the Iranian-Islamic city values through structural analysis and scenario planning; case study of the historical context of Tabriz
آینده پژوهی جایگاه ارزش های شهر اسلامی-ایرانی در بافت‌های تاریخی بارویکرد تحلیل ساختاری و سناریونگاری؛ (نمونه موردی: بافت تاریخی تبریز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Analyzing Coordination Barriers in the Context of Urban Infrastructure Provision in Iran A Qualitative Multiple Case Study
واکاوی موانع ایجاد هماهنگی در تأمین زیرساخت‌های مناطق جدید مسکونی شهرهای ایران (مطالعه موردی چندگانه کیفی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the social resilience in deteriorated urban fabrics (Case Study: District No.7, Tehran City)
ارزیابی تاب‌آوری اجتماعی بافت فرسوده شهری منطقه 7 تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative assessment of the positive effects of Covid-19 on changing the quality of life in Tehran
سنجش کمی اثرات مثبت همه‌گیری کووید-19 در تغییر کیفیت زندگی کلانشهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proposing a (COVID-19) Post-Pandemic Sustainable Pattern in Architectural and Urban Spaces
ارائه الگوی پایدار پس از همه‌گیری کووید -۱۹ در فضاهای معماری و شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Semiotic Analysis of Written Signs in the Road Sign Systems of Tehran City
تحلیل نشانه‌شناختی علائم نوشتاری در مسیریابی محیط‌های شهری تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Environmental Components that Affect the Need for User Entertainment in Commercial Complexes of Tehran Metropolis
ارزیابی مؤلفه‌های محیطی مؤثر بر رفع نیاز به تفریح کاربران در مجتمع‌های تجاری کلانشهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clarifying the role of the creative problem solving process on improving the competitiveness of architectural design
تبیین نقش فرایند حل مسئله خلاق بر ارتقای رقابت‌پذیری طرح معماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهم معماران از سلیقه شهروندان در طراحی نمای بناهای مسکونی با تأکید بر «نظریه تمایز بوردیو»
فهم معماران از سلیقه شهروندان در طراحی نمای بناهای مسکونی با تأکید بر «نظریه تمایز بوردیو»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Contents
فهرست مقالات
| [PDF-FA] | [XML] |

Cover
جلد مجله
| [XML] |

Volume 10, Number 39 (2022-4)


بررسی وضعیت پیاده‌سازی راهبردهای توسعه پایدار و تببین نقش حقوق شهروندی در آن (مطالعه موردی: شهر شیراز)
بررسی وضعیت پیاده‌سازی راهبردهای توسعه پایدار و تببین نقش حقوق شهروندی در آن (مطالعه موردی: شهر شیراز)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Explain the theoretical and practical model of automatic facade design intelligence in the process of implementing the rules and regulations of facade design and drawing
واکاوی اثربخشی پانزده خصلت بنیادی مدنظر الکساندر در طراحی نماهای شهری در جهت ارتقاء حس تعلق (مطالعه موردی: میدان شهرداری شهر رشت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Explaining the indicators affecting the perception of restoration quality in Citizens' favorite urban spaces( With emphasis on reducing stress in people)
شاخص‌های مؤثر بر ادراک کیفیت بازیابی در فضاهای شهری مورد علاقه شهروندان مشهدی (با تأکید بر کاهش فشار روانی در افراد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the effect of spatial arrangement on the level of acoustic comfort in contemporary apartment housing units (Case study: Apartment housing in Tabriz)
تحلیل تأثیر چیدمان فضایی بر میزان آسایش آکوستیکی در واحدهای مسکونی آپارتمانی معاصر (مطالعه موردی: مسکن آپارتمانی شهر تبریز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spiritual reading influenced by colors in the architecture of mosques based on the movement path of the worshiper (Case study: Nasir Al-Molk Mosque in Shiraz)
خوانش معنوی متأثر از رنگ‌ها در معماری مساجد براساس مسیر حرکتی نمازگزار (مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Impact of the Contextual Developments on the Concept of House in Contemporary era
بررسی تأثیرپذیری مفهوم خانه از تحولات زمینه در دوران معاصر (مطالعه موردی: معماری مسکونی بافت میانه شهر شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Re-reading the place of wisdom in the body of Iranian architecture by using the metaphorical beauty of glorious purification in the Safavid period
بازخوانی جایگاه حکمت در کالبد معماری ایران با بهره‌گیری از جمع جمال تشبیهی-جلال تنزیهی در دوره صفویه (مطالعه موردی: مسجد-مدرسه چهارباغ اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative comparison of the Decorations of tombs of the Islamic era in the provinces of Guilan and Mazandaran with respect to the influence of cultural factors
مقایسه تطبیقی آرایه آرامگاه‌های دوران اسلامی در استان‌های گیلان و مازندران متأثر از عوامل فرهنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

Volume 10, Number 38 (2021-12)


Ability to use the right transfer method (TDR) to increase the feasibility of urban services in Karaj A Case Study: District No.1 and No.2 of Karaj city
امکان‌سنجی استفاده از روش انتقال حق توسعه برای افزایش تحقق‌پذیری خدمات شهری در شهر کرج (مطالعه موردی: محلات واقع در مناطق 1 و2 شهری )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genealogical method of urban typo-morphology with the aim of deriving pattern for providing form-based codes
روش‌شناسی تبارشناسانه تیپومورفولوژی شهری باهدف استخراج الگو برای تهیه ضوابط فرم محور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of factors influencing infill development (Case study of Sangelaj neighborhood, urban district 12, Tehran)
بررسی عوامل مؤثر بر رهیافت توسعه میان افزا (مطالعه موردی منطقه 12 شهر تهران، محله سنگلج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effectiveness of teaching nature-based strategies on the Bioarchitecture design process
ارزیابی اثربخشی آموزش راهبردهای برگرفته از طبیعت بر فرآیند طراحی معماری زیست مبنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Properties and Dimensions of Desirable Hospital Room in view of Native Cancer Patients of Kermanshah
تبیین وجوه و حدود اتاق بستری بیمارستانیِ مطلوب از نگاه بیماران بومی مبتلا به سرطان در کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a grounded-based model of tranquility in contemporary apartments in Urmia City
تدوین مدل زمینه-مبنای آرامش در آپارتمان‌های مسکونی معاصر ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of household characters on choosing a house: the housing unit and quality of access to urban facilities Case study: Tehran City
اثر ویژگی خانوار در انتخاب مسکن: واحد مسکونی و کیفیت دسترسی به خدمات (مطالعه موردی : شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of physical resilience of bazaar of Kashan against earthquake (with emphasis on the role of communication networks and open space)
بررسی تاب‌آوری کالبدی بازار کاشان در برابر زلزله (با تأکید بر نقش شبکه‌های ارتباطی و فضای باز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

Volume 10, Number 37 (2021-12)


Relationships of components affecting neighborhood sustainability (Case study: Javadieh Neighborhood, Tehran City)
تبیین روابط مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پایداری محلات (مطالعه موردی: محله جوادیه منطقه 16 شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The concept of "research method" in the literature of environmental psychology (Analytical review of research methods in environmental psychology knowledge)
مفهوم «روش تحقیق» در ادبیات روان‌شناسی محیطی (مروری تحلیلی بر روش‌های تحقیق در دانش روان‌شناسی محیطی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Urban Mixed Land use Measuring Indices And Spatial Statistics Techniques In Urban Sustainable Development Planning (Case Study: Ardabil City)
کاربست شاخص‌های سنجش اختلاط کاربری اراضی شهری وتکنیک‌های آمار فضایی در برنامه‌ریزی توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining The Power Relations of The Actors of Production and Reproduction of The Urban Space of Abbas-Abad lands in Tehran
تبیین روابط قدرت کنشگران در تولید و بازتولید فضاهای شهری در اراضی عباس‌آباد شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical-spatial factors role in urban space security Case study: regions 6, 10 and 12 of Tehran
نقش عوامل کالبدی– فضایی در امنیت فضای شهری (مطالعه موردی: مناطق 6 , 10, 12 کلان شهرتهران )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An analysis of the role of Shiite religion in the formation of decorative symbols of the Safavid period in Isfahan (Case study: Sheikh Lotfollah Mosque and Imam Mosque)
تحلیلی بر نقش مذهب شیعه در شکل‌گیری نشانه‌های تزئینی دوره صفوی در اصفهان (مطالعه موردی: مسجد شیخ لطف‌الله و مسجد امام)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and analysis of physical factors affecting children's mental map of educational environments (Case study: Second grade of primary schools in Rasht)
بررسی و تحلیل عوامل کالبدی مؤثر بر نقشه ذهنی کودکان از محیط‌های آموزشی (مطالعه موردی: مقطع دوم مدارس ابتدایی شهر رشت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urban self-organization in practice: identifying a model for understanding collective action in neighborhoods of Sabzevar City
خودسازماندهی شهری در عمل: شناسایی الگویی برای درک اقدامات جمعی در محلات شهر سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Historical Buildings Representation in Cyberspace in Creating Tourists’ Destination Image (Qualitative Study of Traditional Accommodations in Kashan)
تأثیر بازنمایی بناهای تاریخی در فضای مجازی بر شکل‌گیری تصویر مقصد گردشگران (مطالعه کیفی در اقامتگاه‌های سنتی شهر کاشان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of effective factors on the place sense of Pahlavi period houses in Mashhad
ارزیابی شاخص‌های مؤثر بر حس مکان در گونه‌های مسکن دوره پهلوی (مطالعه موردی: شهر مشهد )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contents
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

Volume 9, Number 36 (2021-7)


Investigating the place and cultural components of designing urban spaces suitable for women Using the place model of Canter and Stuart Hall cultural theory
بررسی مؤلفه‌های مکانی و فرهنگی طراحی فضاهای شهری متناسب با زنان با استفاده از مدل مکانی کانتر و نظریه فرهنگی استورت هال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A conceptual model of facades meaning in the residential apartments from the viewpoint of residents (Case Study: Ardabil City)
تبیین مدل مفهومی معنای نماهای آپارتمان‌های مسکونی از دیدگاه ساکنان (مطالعه موردی: شهر اردبیل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the role of physical components of walking-orientation and social sustainability in urban spaces (Case study: Shahrdari square of Rasht)
بررسی نقش مؤلفه‌های کالبدی پیاده‌مداری و پایداری ‌اجتماعی در فضاهای شهری (نمونه ‌موردی: میدان شهرداری‌رشت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compilation of therapeutic gardens design guidelines with emphasis on promoting the health of the elderly with alzheimer's - systematic review
تدوین رهنمودهای طراحی باغ شفابخش با تاکید بر ارتقای سلامت سالمندان مبتلا به آلزایمر-مرور نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of spatial qualities in megamalls from users’ point of view; case studies: “City center” and “Arg-e Jahan Nama” in Isfahan metropolis
سنجش تطبیقی کیفیات فضایی مگامال‌ها از دیدگاه کاربران فضا (مطالعه موردی: مگا-پروژه سیتی سنتر و ارگ جهان‌نما در کلان‌شهر اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation of the effective features in improving the efficiency of architect-child participation in the process of architectural design for children (Case study: Children aged 8 to 15 years)
تبیین ویژگی‌های موثر بر ارتقاء کارآیی فرایند طراحی معماری برای کودکان (مطالعه موردی: کودکان بازه سنی 8 تا 15 سال)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A model for explaining a holistic perspective regarding human-nature relationship in architecture based on the cognitive map
ارائه مدلی برای تبیین دیدگاه کل‌نگر در رابطه انسان و طبیعت در معماری با تکیه‌ بر نگاشت شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of changes in the spatial system of houses in Mashhad on contemporary lifestyle
بررسی تأثیر تغییرات نظام فضایی خانه‌های مشهد بر سبک زندگی معاصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of physical components in the sense of place of residential complexes: A comparison of two residential complexes in Kuy-e-Ostadan and New Side Town of Ahvaz City
نقش مؤلفه‌های کالبدی در حس مکان مجموعه‌های مسکونی: مقایسه دو مجموعه مسکونی کوی استادان و شهرک نیوساید اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal framework of sunspace based on energy performance in residential buildings in cold climate of Iran (Case study: Sanandaj City)
چارچوب بهینه گلخانه خورشیدی مبتنی بر عملکرد انرژی در ساختمان‌های مسکونی اقلیم سرد ایران (مطالعه موردی: شهر سنندج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

Volume 9, Number 35 (2021-5)


Impact of socio-cultural evolution on the determining the middle-class housing typology (in the middle and final period of second Pahlavi)
تاثیر تحولات اجتماعی و فرهنگی بر گونه‌های مسکن طبقه متوسط (در دوره میانی و پایانی پهلوی دوم بین سال‌های 1332 تا 1357)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Achieving green architecture through the use of BIM (Case study: Faculty of Architecture - Urban Planning, Civil Engineering and Mechanics, Iran University of Science and Technology)
دستیابی به معماری سبز از طریق بکارگیری BIM (نمونه مورد مطالعه: دانشکده معماری- شهرسازی، عمران و مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the functional effectiveness of residential complexes open space on residents' attachment (Case study: Municipal District No.6, Shiraz City)
بررسی میزان تأثیرگذاری راندمان عملکردی فضاهای باز مجتمع‌های مسکونی بر ارتقای سطح دل‌بستگی ساکنین (مطالعه موردی: منطقه 6 شهر شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the effects of color in the architectural space of the patients' room on their emotional states in suicide prevention centers
ارزیابی تأثیرات رنگ فضای معماری اتاق‌های بستری بر حالات عاطفی بیمار در مراکز پیشگیری از خودکشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Requirements and challenges of imposing taxes from increasing the value and compensation of damages resulting from the implementation of urban development plans in Tehran
الزامات و چالش‌های اخذ عوارض از افزایش ارزش و جبران خسارت ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content analysis of Place-oriented crimes in Tehran city during the period of 1390-1398, case study: Narmak, Naziabad and Poonak neighborhoods
تحلیل محتوای جرایم مکان‌محور شهر تهران در بازه زمانی 1390-1398 خورشیدی، مطالعه موردی: محله‌های نارمک، نازی آباد و پونک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation of physical factors affecting spatial behavior in traditional city houses in Meybod
تبیین عوامل کالبدی رفتار فضایی در خانه‌های سنتی شهر میبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of quality components of hospital environment on user satisfaction, with a naturalistic approach in Tehran
میزان اثربخشی مؤلفه‌های کیفیت محیط فضای درمانی بر رضایتمندی کاربران، با رویکرد طبیعت‌گرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

Volume 9, Number 34 (2021-1)


Investigating the effect of classroom color on Students' mental health
بررسی تاثیر رنگ کلاس درس بر سلامت روان دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Principles of design of business and entertainment scape whit emphasize on regeneration mental health characteristics of Isfahan Bazar
اصول طراحی مراکز تجاری-تفریحی با رویکرد بازآفرینی مؤلفه‌های سلامت روانِ بازار سنتی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and analyzing physical location components influencing on the thermal performance of residential complexes; a case study of Hamedan
ارزیابی و تحلیل، مؤلفه‌های استقرار کالبدی مؤثر بر عملکرد حرارتی مجتمع‌های مسکونی؛ مطالعه‌ موردی: همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of scenarios of the inefficient urban fabric based on sustainable regeneration approach on the Horizon of 1414 (Case study: Inefficient fabric of Yazd urban)
شناسایی سناریوهای بافت‌ ناکارآمد شهری بر اساس رویکرد بازآفرینی پایدار در افق 1414(مطالعه موردی: بافت ناکارآمد شهر یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the role of urban graphic in the development of Razavi culture with a nostalgic approach and Icon- phenomenon (a case study of Razavi elements in Imam Reza squares in Iran)
نقش گرافیک شهری در گسترش فرهنگ رضوی با رویکرد نوستالژی و آیکون پدیده (نمونه موردی اِلمان‌های رضوی در ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of the hierarchy of entry in the mosques of Tabriz Grand Bazaar and Qaysari Bazaar of Isfahan
بررسی تطبیقی سلسله‌ مراتب در مساجد بازار بزرگ تبریز و بازار قیصریه اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rereading the ideas of spatial justice in reducing urban poverty (Case study of the historical context of Shiraz)
بازخوانی انگاره‌های عدالت فضایی در کاهش فقر شهری (مورد پژوهی بافت تاریخی شهر شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rereading the Ideas of Spatial Justice in Reducing Urban Poverty (Case Study: The Historical Fabric of Shiraz)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 33 (2020-12)


The Role of architectural design in enhancing the life quality in residential complexes of Iranian new towns (Case Study: Andisheh, Pardis, Parand)
نقش طرح معماری در ارتقای کیفیت زندگی مجتمع های مسکونی شهرهای جدید ایران(مطالعه موردی سه شهر اندیشه، پردیس، پرند)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The influence of using Gilles Deleuze's poststructuralist thoughts in improving educational space
تاثیر به کارگیری اندیشه پساساختارگرای ژیل دلوز در بهبود کیفی فضای آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Happy Street: a point to reach the happy city Case study (Bu-Ali Sina and Pasteur axis of Hamadan city)
خیابانی به نام خیابان شاد نقطه ای برای رسیدن به شهر شاد*
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognition of the effect of skylights on the architecture of Kashan historic houses (Case study: Boroujerdi house)
بازشناسی تأثیر عملکرد نورگیرهای سقفی بر معماری خانه‌های تاریخی کاشان (مطالعه موردی: خانه بروجردی‌ها)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An analysis of the key drivers affecting the formation process and the pattern of physical development of the southern cities of Bushehr province (Case study: Kangan city)
شناسایی پیشران‌های کلیدی مؤثر بر روند شکل‌گیری و توسعه کالبدی شهرهای جنوبی استان بوشهر (مورد مطالعه: شهر کنگان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation about the necessity of relationship In-Between spaces on a large scale with a transitional characteristic (Case study: transitional space in four public samples)
بررسی لزوم ارتباط فضاهای بینابینی در مقیاس کلان با مشخصه انتقالی با تأکید بر مفهوم ارتباط درون و بیرون (مطالعه موردی: فضای انتقالی ساختمان در چهار نمونه از مجموعه های عمومی داخلی و خارجی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The recognition of the necessity of for community-based disaster risk management to reduce the risk of vulnerability to earthquake disaster (case study: YousefAbad neighborhood of Tehran)
بازشناسی ضرورت مدیریت اجتماع محور بحران جهت کاهش آسیب‌پذیری در بحران زلزله (مطالعه موردی: محله‌ی یوسف‌آباد شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the mechanism of the void's physical-semantic effect on social interactions
بررسی ساز و کار اثرگذاری ویژگی‌های کالبدی- معنایی تهی بر تعاملات اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of physical criteria on thermal performance of different types of historical Houses in Hamedan City
تبیین معیارهای کالبدی موثر بر عملکرد حرارتی گونه‌های مختلف خانه‌های تاریخی شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Codification conceptual framework of education for students in architecture Primary design studios: A qualitative content analysis
تدوین چارچوب مفهومی آموزش دانشجویان مبتدی در کارگاه‌های مقدمات طراحی معماری: تحلیل محتوا کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 32 (2020-7)


Identification the Effects of Residences Behavior Interaction on Organizing Home Internal Space (Case Studies: Single Unit Homes and Apartment)
تأثیر متقابل الگوی رفتار اجتماعی ساکنان خانه بر سازمان‌دهی فضای داخلی آن (مطالعه موردی: خانه‌های تک‌واحدی و آپارتمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study in Architects’ Thoughts Evolution in Pahlavi Era by Using Content Analysis
سیر اندیشه‌های معماران دوره پهلوی، کاربست تحلیل محتوا*
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design Method of Railway Transport Stations in Tehran with the Approach of Sensory Architecture (Case Study: Tajrish, Valiasr Square and Mehrabad Airport metro stations)
طراحی ایستگاه های حمل و نقل ریلی شهر تهران مبتنی بر معماری حواس* (مطالعه موردی: ایستگاه های مترو تجریش، میدان ولیعصر، فرودگاه مهرآباد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing the Pattern of Identifying Highly Deprived Areas In Order to Target the System of Jihadist Movements (Case Study: Boushehr Province; Dashty County)
معرفی الگوی علمی شناسایی مناطق بسیار محروم در جهت هدفمند‌سازی نظام حرکت‌های جهادی (مطالعه موردی: استان بوشهر، شهرستان دشتی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pattern Analysis of City-Spatial Growth by Spatial Statistics (Case Study: Gorgan City)
تحلیل الگوی رشد کالبدی- فضایی شهرها از طریق آمار فضایی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهر گرگان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Objective and Mental Quality of Urban Life with Emphasis on Spatial Justice in Iranian Metropolis (Case Study: Hamadan City)
بررسی چگونگی اثرگذاری خدمات و زیرساخت‌های شهری بر کیفیت زندگی ذهنی شهروندان در رینگ اول شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of Physical-Social Resilience at Urban Historical Declined Area with an Emphasis on Sustainable Urban Form by Optimal Distance Average Method (Case Study: Urban Historical Declined Area of Tehran)
بررسی تاب‌آوری کالبدی-اجتماعی بافت فرسوده تاریخی با تأکید بر فرم شهری پایدار با روش میانگین فاصله از حد بهینه (نمونه موردی: محلات بافت تاریخی تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

Volume 8, Number 31 (2020-5)


Investigating the Effects of Social Components and Institutional Environment on Agricultural Entrepreneurship Development (Case Study: Fasa city)
بررسی تأثیرات مؤلفه‌های اجتماعی و محیط نهادی بر توسعه کارآفرینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the impact of public space on social interactions in residential complexes (Case study: Lahijan city)
ارزیابی تأثیر فضای عمومی بر ارتقا تعاملات اجتماعی در مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: شهر لاهیجان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Skylight Design Regulation for Residential Building in Hamadan City
پیشنهاد ارائه ضوابط در طراحی نورگیرهای واحدهای مسکونی شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Relationship between Visual Stimulus Quality and Idea Generating in Enhancing Creativity
تحلیل رابطه کیفیت محرک بصری و ایده‌پردازی در افزایش خلاقیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Role of Land Use on vandalism in Urban Public Spaces
بررسی نقش کاربری زمین بر زمینه‌های بروز تخریب‌گرایی در فضاهای عمومی شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Studio-based learning on Metacognition and Design Ability of Architecture Students - Action Research
تأثیر آموزش مبتنی بر کارگاه بر توانایی فراشناختی و طراحی دانشجویان معماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydroponics Roofs for Saving Energy of Green Schools in the Cold and Dry climate of Iran: A Comparative Study between Two Broad and Modular Hydroponic Green Roofs
بام‌های سبز هیدروپونیک برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی حرارتی مدارس سبز در اقلیم سرد و خشک ایران: مطالعه قیاسی بین دو نمونه بام سبز هیدروپونیک گسترده و مدولار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

Volume 8, Number 30 (2020-2)


Urban neighborhood regeneration; Interpretive structural modeling of the factors affecting connected public spaces
تبیین مدل تفسیری-ساختاری عوامل موثر بر بازآفرینی محله‌ها، با تاکید بر فضاهای عمومی هم‌پیوند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and evaluation of effective factors on Revolution of The Rural to urban areas in Different climatic regions(Case Study:Khuzestan Province)
شناسایی و سنجش عوامل مؤثر بر سیر تحولات روستا به شهر در پهنه‌های اقلیمی متفاوت (مطالعه موردی: استان خوزستان )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of architectural variables on evacuation time of a classroom in emergencies
تأثیر متغیرهای معماری بر زمان تخلیه‌ کلاس درس در شرایط اضطراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explain the relationship between good urban governance and citizens' satisfaction with municipal performance (Study Sample: Dogonbadan City)
تبیین رابطه حکمروایی خوب شهری و رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری (مطالعه موردی: شهر دوگنبدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Effective Factors on Sprawl Growth of City in Tabriz City by Using of Evaluation Models for City Expansion
بررسی عوامل مؤثر بر رشد پراکنده شهری درکلانشهر تبریز با استفاده از مدل‌های سنجش توسعه شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the safety of urban society from the effect of night-time leisure on improving the urban park design process using the MIST evaluation method
ارزیابی احساس امنیت جامعه شهری از تاثیر فراغت شبانه در بهبود فرآیند طراحی پارک های شهری با استفاده از روش ارزیابی MIST
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The explanation design pattern of contemporary housing based on sense of belonging to place from the perspective of users and designers- Case study: Kermanshah city
تبیین الگوی طراحی مسکن، بر مبنای معیارهای عینی حس تعلق به مکان از دیدگاه کاربران و طراحان (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

Volume 8, Number 29 (2019-12)


Assessing users' visual perception based on the regular and irregular geometry of space organizer
ارزیابی ادراک بصری کاربران، بر اساس هندسه منظم و نامنظم سازماندهنده فضا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the level of accessibility of urban areas of Ahwaz with the indicators of the creative city
سنجش میزان برخورداری مناطق شهری اهواز از شاخص‌های شهر خلاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of quality of life in Narmak neighborhood of Tehran based on the extended model of City Prosperity Index (CPI-QL)
سنجش کیفیت زندگی در محله نارمک تهران با بر اساس مدل توسعه یافته شاخص شکوفایی شهری C‏PI-QL) )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An analysis of how students reside in dormant places with a phenomenological approach
تحلیلی بر چگونگی سکنی گزینی دانشجویان در مکان‌های خوابگاهی با رویکرد پدیدارشناسانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Analysis and Measurement of Urban Buildings, Case Study: Babol city
تحلیل تطبیقی و سنجش ساخت و شکل شهری (مطالعه موردی: شهر بابل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial analysis of the value of environmental quality of villages in the purpose of tourism (Case study: Fazl Dehestan, Neyshabur County)
تحلیل فضایی ارزش کیفیت محیطی روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: دهستان فضل، شهرستان نیشابور)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adaptive analysis of the development level of urban settlements with an emphasis on health and therapeutic index Case Study: towns of West Azarbaijan Province
تحلیل تطبیقی سطح توسعه‌یافتگی سکونتگاههای شهری با تآکید بر شاخص‌ بهداشتی و درمانی (مطالعه موردی: شهرستان‌های استان آذربایجان غربی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 28 (2019-9)


Assessment and explanation Women's Access to Educational Opportunities In Southern Regions of the Country (Case Study: Counties of Bushehr Province
ارزیابی و تبیین میزان دسترسی زنان به فرصت‌های آموزشی در نواحی جنوبی کشور (مطالعه موردی: شهرستان‌های استان بوشهر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Criteria for Determining the Buildings Height in Hamedan's Detailed Plan with Energy Efficiency Aspect Based on the TOPSIS
ارزیابی ضوابط تعیین ارتفاع ساختمان‌ها در طرح تفصیلی همدان از جنبه کارایی انرژی با استفاده از تکنیک تاپسیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of social, cultural, economic, structures in the growth and development of urban tourism (case study: Galugah city)
سنجش ساختارهای اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی در رشد و توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر گلوگاه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of the Participatory Management in Good Urban Governance (Case Study: Piranshahr)
ارزیابی مشارکت شهروندان در حکمروایی خوب شهری (نمونه موردی: شهر پیرانشهر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Social Capital in Promoting Popular Participation and Optimal Urban Management (Case Study: Koy Neighborhood, Government Employees and Five Hundred Units of the City of Douganbadan)
نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاء مشارکت مردمی و مدیریت بهینه شهری مطالعه موردی: محله کوی کارکنان دولت و پانصد دستگاه شهر دو گنبدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review the Necessity of Critical Regionalism in the Development of Modern Architecture
بررسی ضرورت منطقه گرایی انتقادی در توسعه معماری امروزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the mechanisms of residential complexes from the perspective of environmental psychology in order to promote life expectancy for residents; Case study: Andisheh Town of Rasht
تبیین سازوکارهای مجتمع‌های مسکونی از دیدگاه روانشناسی محیط در راستای ارتقاء امید به زندگی ساکنین؛ نمونه‌ی موردی: شهرک اندیشه‌ی رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

Volume 7, Number 27 (2019-5)


Investigating the factors influencing the sense of belonging to the place in residential complexes
تبیین نقش عوامل مؤثر بر قلمرویابی در ایجاد حس تعلق به مکان در مجموعههای مسکونی )مطالعه موردی: مجموعه مسکونی اعتمادیه همدان (
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Model of Process Critique of Contemporary Residential Works Based on the components: "Mission, Objectives, Functional Needs and Concepts
اُلگوی «نقد و تحلیلِ فرآیندمبنا» در آثار مسکونیِ معاصر بر پایه مؤلفه‌های: «مأموریت بنا، اهداف، ضروریات عملکردی و کانسپت‌ها»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Components of improving the quality of educational space from the perspective of children based on cognitive axis narration using visual preferences technique
مؤلفه‌های ارتقاء کیفیت فضای آموزشی از منظر کودکان بر مبنای روایت محوری شناختی با استفاده از تکنیک ترجیحات بصری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing economic and employment forecast basin tropical West Country by the shift share model
ارزیابی و سنجش اقتصادی حوضه گرمسیری غرب کشور و پیش‌بینی اشتغال آن با مدل تغییر سهم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the structure of urban elements "dar donyaye to saat chand ast?" An overview of the relationship between the city and the cinema
تحلیل ساختار عناصر شهری "در دنیای تو ساعت چند است؟" با مروری بر ارتباط شهر و سینما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Analysis of Regional Resilience to Natural Disasters )Case study: East Azarbaijan Province(
تحلیل فضایی تاب‌آوری منطقه‌ای در برابر بلایای طبیعی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical Factors Affecting the Optimization of the Work Space for Women
عوامل کالبدی مؤثر بر بهینه‌سازی فضای کاری برای زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

Volume 7, Number 26 (2019-1)


Detection of land use and vegetation changes in Poldokhtar Using Landsat Satellite Images
آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی شهرستان پلدختر با استفاده از تصاویر ماهواره لندست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the role of open space and blank and empty patterns of home and mosque in traditional architecture and its re-creation in contemporary Iran
مطالعه نقش فضای باز و الگوی پر و خالی خانه و مسجد در معماری سنتی و بازآفرینی آن در معاصر ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of existing urban per capita standard conditions by using gray analysis and kriging(Case Study: Ahvaz)
ارزیابی مقایسه ای سرانه های موجود شهری با وضعیت استاندارد با استفاده از روش تحلیل خاکستری و کریجینگ(مورد پژوهش: شهر اهواز)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Indicators of Local Identity in Social Housing Case Study: (Housing Mehr Golha, Hamedan)
ارزیابی کیفیت محیطی حاشیه رودخانه های درون شهری با هدف تقویت پایداری منظر شهری-مطالعه موردی: رودخانه گادار چایی شهر نقده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Indicators of Local Identity in Social Housing Case Study: (Housing Mehr Golha, Hamedan)
بررسی شاخصه‌های موثر بر هویت مکان در مسکن اجتماعی نمونه‌ موردی: (مسکن مهر گلها، همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of Changes in the Urban Network System of the Ilam Province during the Period from 1365 to 1390
تحلیلی بر تغییرات نظام شبکه شهری استان ایلام طی دوره‌های 1365 تا 1390
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship Between Social Security and Architectural Identity in Urban Use
بررسی ارتباط امنیت اجتماعی و هویت معماری در کاربری های شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

Volume 7, Number 25 (2018-12)


Measurement of Social Capital Indicators in Neighborhoods of the Historic Fabric of the City of Yazd (Case Study: Posht-e Bagh Neighborhood)
سنجش شاخص‌های سرمایه اجتماعی در محلات بافت تاریخی شهر یزد (نمونه موردی: محله پشت‌باغ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of landscape environment in residential complexes on women's depression (Case Study of Khatoon and Chogan Residential Complex in Shiraz)
تأثیر فضای محیطی منظر در مجتمع‌های مسکونی بر افسردگی زنان (مطالعه موردی مجتمع مسکونی خاتون و چوگان شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scrutiny effective factors in process of Interior Architecture dentistry clinics with Emphasis on the children creativity
بررسی مولفه های اثرگذار در معماری داخلی فضا های درمانی با تاکید بر آرامش کودکان در کلینیک های دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Changes in Urban System of Fars Province during 1976 to 2011
بررسی و تحلیل تحولات نظام شهری استان فارس در سال‌های 1355 تا 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Locating of Supporting housing with affordable indicators based on spatial justice in Babolsar city
مکان‌یابی مسکن حمایتی با معیارهای مقرون به صرفه گی مبتنی بر عدالت فضایی در شهر بابلسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crime Prevention in urban management using Environmental Design principles: CPTED localized checklist (case study Tehran Laleh Park)
ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در فضاهای فیزیکی شهری (نمونه موردی خیابان ولی عصر (عج) تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مؤلفه‌های معماری در مساجد معاصر ایران: رویکردها و روش‌ها
بررسی مؤلفه‌های معماری در مساجد معاصر ایران: رویکردها و روش‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

فهزست مجله
فهزست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 24 (2018-8)


The Assessment of Urban Residential Environment with Satisfaction Approach Based on Experimental Point of View (Case Study: Urmia)
سنجش کیفیت محیط سکونت شهری با رویکرد رضایتمندی مبتنی بر دیدگاه تجربی ( موردی: شهر ارومیه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of Environmental Sustainability of Large Scale Projects of Hamadan (Case Study: The Large-scale Projects of Hamadan)
سنجش میزان پایداری زیست محیطی پروژه های بزرگ مقیاس شهر همدان (نمونه موردی : پروژه های بزرگ مقیاس همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Development Levels in Housing between Cities in Mazandaran by Using Fuzzy Topsis Method
ارزیابی سطوح توسعهیافتگی بخش مسکن در بین شهرستانهای استان مازندران با استفاده از تاپسیس فازی (Fuzzy TOPSIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Internal and External Thermal Comfort of winter stayed and Central Yard in Traditional House by PMV and PPD Methods (Case Study: Tavallaee House in Shiraz)
مقایسه میزان آسایش حرارتی درونی و بیرونی زمستان نشین و حیاط مرکزی در خانه سنتی به روش PMV و PPD (مطالعه موردی: خانه تولایی شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Quality of Life in Building Social Resilience
نقش کیفیت زندگی در ایجاد تاب آوری اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and Spatial Analysis of Social Vulnerability in Cities of Khuzestan (Case study: Cities over 10,000 People)
بررسی و تحلیل فضایی آسیب‌پذیری اجتماعی شهرهای استان خوزستان (مطالعه موردی: شهرهای بالای 10 هزار نفر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Impact of Social Capital on Improving Economic Indicators in Villages of Zarindshahr
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای شاخص‌های اقتصادی روستاهای شهرستان زرین‌دشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Effective Factors on Historical Neighborhoods Regeneration with Emphasis on Urban Branding Approach (Case Study: Sang-siah Neighborhood in Shiraz)
بررسی عوامل موثر بر بازآفرینی محلات تاریخی با تاکید بر رویکرد برندسازی شهری نمونه موردی: محله سنگ سیاه شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

Volume 6, Number 23 (2018-6)


Investigation of the spatial desirability of traditional houses based on functional efficiency components (Case study: Qajar Houses of Yazd City
بررسی مطلوبیت فضایی خانه های سنتی بر اساس مؤلفه های راندمان عملکردی (مطالعه موردی: خانه‌های دوره قاجار در شهر یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of adaptability in Tehran parks and gardens according to healing Approach
میزان انطباق‌پذیری پارک‌های شهر تهران با رویکرد شفابخشی باغ‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Factors Affecting the Selection of Public Space by Citizens (Case Study: Bu-ali Sina and Ekbatan Walkways)
بررسی عوامل مؤثر در انتخاب فضای عمومی توسط شهروندان (مطالعه موردی: پیاده راه بوعلی سینا و اکباتان شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement and evaluation of factors affecting vandalism in public green spaces Case study: Parks in District 11 of Tehran Metropolis
سنجش و ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر تخریب‌گری (وندالیسم) در فضاهای سبز عمومی (مطالعه موردی: پارک‌های منطقه 11 شهرداری تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring effects of Urban physical Components on the Thermal Comfort of Urban Open spaces (Case study: Posht-e-silo District in Yazd City)
تأثیر مؤلفه‌های فرم کالبدی شهری بر آسایش حرارتی فضاهای باز شهری (مطالعه موردی: اراضی پشت سیلو شهر یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reflection on components affecting social vitality in botanical gardens(Case Study: Visitors to Eram botanical garden of Shiraz city)
بازیابی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر سرزندگی اجتماعی در باغ‌های گیاه‌شناسی (مطالعه موردی: بازدیدکنندگان باغ گیاه‌شناسی ارم شهر شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of housing preferences criteria in three scales of apartment, building, and neighborhood (Case study: Mashhad city)
بررسی معیارهای مطلوبیت سکونتی در سه مقیاس واحدآپارتمانی، ساختمان مسکونی و محله (نمونه موردی: شهر مشهد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of social capital role in neighborhood's citizenship behavior promotion (Case study: Abiverdi & Shiraz University District)
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاء رفتار شهروندی ساکنین محله‌های شهری (مطالعه موردی: محله ابیوردی و کوی دانشگاه، شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

Volume 6, Number 22 (2018-3)


An Analysis of the Citizens' Subjective Judgment on Spatial Justice and the Fair Distribution of Urban Functions (Case Study: Kermanshah's Deteriorated Area)
تحلیلی بر قضاوت ذهنی شهروندان در مورد عدالت فضایی و توزیع عادلانه کارکردهای شهری (نمونه موردی: بافت فرسوده کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the quality of sensory richness in the promotion of urban space Case Study: Sichaan neighborhood, Isfahan
سنجش کیفیت غنای حسی در ارتقاء فضای شهری (مطالعه موردی: محله سیچان، اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Factors Affecting City Migration Using the Amos Structural Equation Modeling and Fuzzy Hierarchy Process Analysis (Case Study: Ahwaz City)
بررسی عوامل تأثیرگذار بر مهاجرت از شهر با استفاده از مدل معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: شهر اهواز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement & Analysis Some Cultural Development Elements in Counties of Bushehr Province with an Emphasis on MADAM Hybrid Models
سنجش و تحلیل برخی مؤلفه‌های فرهنگی توسعه در شهرستان‌های استان بوشهر با بهره‌گیری از مدل‌های ترکیبی تصمیم‌گیری چند شاخصه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An analysis of the resilience situation in the neighborhoods of Sanandaj (The case study: sartapoleh, shalman and hajiabad neighborhoods)
تحلیلی بر وضعیت تاب‌آوری محلات شهر سنندج (مطالعه موردی: محلات سرتپوله، شالمان و حاجی‌آباد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the Satisfaction of Residents with the Quality of Mehr Housing Project in Hamedan City
سنجش میزان رضایت‌مندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر در شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of creative city paradigm on economic & social Dynamism in metropolitans (A case study of Tabriz-Iran)
تأثیر انگاره شهر خلاق در پویش اقتصادی و اجتماعی کلان‌شهرها (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the level of development of the cities of Kurdistan province border Emphasizing on urban development indicators using the combination of AHP and TOPSIS techniques
تعیین سطح توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان مرزی کردستان با تأکید بر شاخص‌های توسعه شهری با استفاده از تلفیق تکنیک‌های AHP و TOPSIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 21 (2017-12)


فهرست مجله( انگلیسی)
فهرست مجله( انگلیسی)
| [PDF-FA] | [XML] |

Recognition of Behavioral Patterns in Enghelab Square of Isfahan
بازشناسی الگوهای رفتاری در میدان انقلاب اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Site selection of Training Centers in Shiraz Using Model Indices Overlapping & Combining it with AHP (Case Study: High School Shiraz)
مکان‌یابی مراکز آموزشی شهر شیراز با استفاده از مدل همپوشانی شاخص‌ها (IO) و تلفیق آن با AHP (مطالعه موردی: دبیرستان‌های شهر شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Examination on the Effect of Qorchibashi City as a Model of UFRD on Surrounding Villages Development, Case Study: Chaharcheshmeh
بررسی نقش و عملکرد شهر قورچی‌باشی به‌عنوان مدلی از UFRD در توسعه روستاهای پیرامون مطالعه موردی: دهستان چهار چشمه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the religious structure of the concept of place in the neighborhood based on Quran verses
ترسیم ساختار دینی مفهوم مکان در واحد همسایگی با تکیه بر آیات قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategies for Turning Urban Tracks to Pedestrian to Promote Urban Vitality (Case Study: Shiraz Zand Flyover Axis)
راهکارهای تبدیل گذرهای شهری به پیاده‌راه در راستای ارتقاء سرزندگی شهری (مطالعه موردی: محور روگذر زندیه شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evolution of the physical-spatial structure of Yazd city and the factors affecting it
تحولات ساختار کالبدی- فضایی شهر یزد و عوامل مؤثر بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate the relationship between citizen participation, and the main factors of urban management Case Study: Tehran
بررسی رابطه مشارکت شهروندان و فاکتورهای اصلی مدیریت شهری مطالعه موردی: شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Spatial Distribution of Population in Urban System of Kurdistan Province during 1976-2011
تحلیل توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری استان کردستان طی سال‌های 1355-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

Volume 5, Number 20 (2017-8)


The Effect Social Capital on the Economic Status of Urban Centers (Case Study: Central Ring of Hamedan)
بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر وضعیت اقتصاد مراکز شهرها (نمونه موردی: رینگ اول شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Leed-nd Usage Model for Measurement of Neighborhood Environmental Sustainability and Energy Planning in Neighborhood (Case Study: Eghtesad & Sar-Cheshme Neighborhoods of Gorgan)
کاربست الگوی LEED-ND برای سنجش پایداری محیطی محله، مورد پژوهی: محله اقتصاد و سبز مشهد-سرچشمه گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying Students Interoperability with Each others by Enhancing Space & Physical Quality in Technical & Professional (Case Study: Sadelgi School in Kabudarahang)
افزایش تعامل‌پذیری دانش‌آموزان از طریق ارتقاء کیفیت فضایی و کالبدی در مدارس فنی و حرفه‌ای (مطالعه موردی: هنرستان شهید سادلجی در شهرستان کبودرآهنگ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Social Factors Improve Socialization Informal Settlements; Case Study: Khezr Distriction
نقش عوامل اجتماعی در بهبود اجتماع‌پذیری سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: کوی خضر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Night life Design with Concentration in Effects of Cultural Factors in Urban Spaces
زندگی شبانه در کلان‌شهر با تأکید برتأثیر عوامل فرهنگی بر فضای شهری (مطالعه موردی: مرکز فعالیت‌های نوین تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Peripheral Urban Spaces with Security by Design Approach in order to mitigate Social Injury (Case Study: Peripheral Areas of Hamedan City)
تحلیلی بر فضاهای شهری حاشیه با رویکرد امنیت (SBD) در کاهش آسیب‌های اجتماعی (نواحی حاشیه شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Space Difference and Value of Spaces in Iranian Traditional Houses by Using Space Layout Method
بررسی عامل تفاوت فضا و ارزش فضایی در خانه‌های سنتی ایران با استفاده از روش چیدمان فضا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

Volume 5, Number 19 (2017-4)


Evaluation of Suitable Zones for Creating Rural Social Service Centers (Case Study: Lami Rural District, Ahvaz)
ارزیابی پهنه‌های مناسب جهت ایجاد پایگاه‌های خدمات اجتماعی روستایی (مطالعه موردی: دهستان لامی اهواز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The socio-cultural reproduction of urban spaces with the aim of promoting neighborhood identity (Case study: Stone Lion Neighborhood, Hamedan City)
بازآفرینی فرهنگی اجتماعی فضاهای شهری با هدف ارتقاء هویت محله‌ای (مطالعه موردی: محله‌ سنگ شیر همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility of Developing Public Transport Network and its Relation to the Physical and Environmental Structure of the City and Surrounding (Case Study: Metro in The City of Sanandaj)
امکان‌سنجی احداث و توسعه خطوط حمل‌ونقل عمومی متناسب با ساختار کالبدی و زیست‌محیطی شهر و پیرامون (مطالعه موردی: مترو در شهر سنندج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritization of the Influencing Factors on Sense of Community in Subway Stations
اولویت‌بندی شاخص‌های تأثیرگذار در اجتماع‌پذیری ایستگاه‌های مترو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of behavioral characteristics of the school environment, and factors in empowering behavior settings (Case study: Tahzib art school)
تحلیل ویژگی‌های رفتاری در فضای هنرستان و عواملی در جهت قدرت گرفتن قرارگاه‌ها (مطالعه موردی هنرستان تهذیب)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Spatial Organization and the Kurdistan Region of Urban Systems and Urban Systems Development Model
تحلیل سازمان فضایی و سطح‌بندی نظام شهری استان کردستان و ارائه الگوی توسعه نظام شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Influence of Urban Form on Urban Travel Behavior and Fuel Consumption of Vehicles
بررسی تطبیقی تأثیر فرم شهر بر رفتار سفر شهری و مصرف سوخت وسایل نقلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Quality Level of Urban Parks in the District No.4 of Ahvaz City
سنجش سطح کیفیت پارک‌های شهری نواحی منطقه چهار شهر اهواز با استفاده از مدل ELECTRE
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

Volume 5, Number 18 (2017-2)


Comparative Study of the Perception of Complexity in Modern and Traditional Buildings (Case Study: Ardakan)
بررسی تطبیقی میزان ادراک پیچیدگی در نمای ساختمان‌های رایج امروزی و سنتی شهر اردکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Security on Social Responsibility of Open Spaces in Residential Complexes: A Case Study of District No.2 of Ilam City
تأثیر امنیت بر اجتماع پذیری فضاهای باز مجتمع های مسکونی در منطقه 2 شهر ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Selective Method of Priority for Spatial Planning in Earthquake Crisis Management (Case Study: Isfahan 3rd Municipal Zone)
بهگزینی روش اولویت‌بندی برنامه‌ریزی مکانی در مدیریت بحران زلزله (نمونه موردی: منطقه 3 شهر اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Climatic Compatibility of Formal Parameters in Laft City’s Vernacular Settlements based on the Mahoney Tables
ارزیابی سازگاری اقلیمی شاخصه‌های فرمی مسکن بومی لافت مبتنی بر مدل ماهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Street-Led Design; a new Approach in Regeneration of the Informal Settlements
خیابان مداری؛ رویکردی نو در بازآفرینی سکونتگاه‌های غیررسمی (نمونه موردی: ساوه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Model for Mixed Methodology in Urban Planning
ارایه‌ی‌ الگوی روش تحقیق ترکیبی در شهرسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing effective elements on walkability for sustained urban development (Case study: Bu-Ali Sina and Ekbatan Streets in Hamedan)
ارزیابی شاخص‌های مؤثر بر قابلیت پیاده‌مداری در راستای تحقق توسعه پایدار شهری (نمونه‌ موردی: خیابان بوعلی‌سینا و اکباتان شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Renewal Process in Historical Fabrics Using Regeneration Approach (A Case Study of Haji Neighborhood in Historical Areas of Hamedan)
تبیین مکانیزم احیاء بافت‌های تاریخی با استفاده از رویکرد بازآفرینی (نمونه موردی: محله حاجی در محدوده تاریخی شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

Volume 5, Number 17 (2016-12)


Feasibility Study of Pedestrians Path in Central Core of Hamedan (Case study: Ekbatan , Bu-Ali , Takhti , Shohada Streets)
سنجش کمی قابلیت برنامه‌ریزی محور‌های پیاده در بافت مرکزی همدان (نمونه موردی: خیابان‌های اکباتان، شهدا، تختی و بوعلی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance measurement of Relief Committee in relieving poverty in rural areas, with emphasis on development parameters (case study: the city of Shiraz)
سنجش عملکرد کمیته امداد در فقرزدایی از مناطق روستایی با تأکید بر پارامترهای توسعه (مورد مطالعه: شهرستان شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the pattern of sprawl and identify areas of action for infill development (Case study: Ahwaz city)
سنجش الگوی پراکنده رویی و شناسایی حوزه‌های عمل توسعه درونی شهر (نمونه موردی: شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate the factors that influence memorability and image-ability of urban spaces (Case Study: Vali Asr Street, Tehran)
ارزیابی معیارهای مؤثر بر خاطره‌انگیزی و تصویرپذیری فضاهای شهری نمونه موردی: خیابان ولی‌عصر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Sustainability Assessment in Gallery Cultural Space (Case Study: Mirza Reza Kalhor Gallery, Kermanshah City)
سنجش ابعاد پایداری اجتماعی در فضای فرهنگی نگارخانه (نمونه موردی: نگارخانه کلهر شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Transportation Megaprojects in Tehran, Compatibility or Conflict with Sustainable Development
بررسی ابر پروژه‌های حمل‌ونقل شهری در شهر تهران؛ تطابق یا تضاد با توسعه پایدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Spatial Distribution of Population and Distribution Services in the Metropolitan of Tabriz Using Average Rating and Correlation Coefficient
تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در سطح مناطق ده‌گانه کلان‌شهر تبریز با استفاده از میانگین رتبه‌ها و ضریب همبستگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست فارسی
فهرست فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 16 (2016-9)


Explanation and Interpretation the dominant method of Building (Kooshk) Design in the Qajar Period in Hamadan (Case Study: Badeiolhokama, Nazari, Jannat & Eatemadiah Mansions in Hamadan)
تبیین نظام حاکم بر طراحی کوشک‌های شهر همدان در دوران قاجار (نمونه‌های موردی: عمارت بدیع‌الحکما، عمارت نظری، عمارت جنت، عمارت اعتمادیه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Definition of the metropolitan area by rank-size rule (Case Study: Arak City)
تعیین محدوده مجموعه شهری کلانشهری با استفاده از قاعده رتبه- اندازه (نمونه مورد مطالعه، شهر اراک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Quality of urban life with Sustainable Development Approach in Mehr Housing Complexes (Case Study: Mehr Housing of Shahid Behshti Town of Hamedan)
ارزیابی کیفیت زندگی شهری از منظر توسعه پایدار در مجتمع‌های مسکونی مهر (نمونه موردی: مساکن مهر شهید بهشتی همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of Citizen’s Viewpoint about Urban Environment Quality (Case Study: Yaft Abad, Tehran)
ارزیابی نگرش ساکنان نسبت به کیفیت محیط شهری (نمونه موردی: محله یافت‌آباد تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Birds in Iranian Islamic Architecture and Urbanism
جایگاه پرندگان در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of Missing Spaces and Recommending Some Strategies for Development of Creative Spaces (Case Study: Ali-Qapu Square in Ardabil)
ارزیابی فضاهای گمشده و ارائه راهکارهایی برای شکل‌گیری فضاهای خلاق (نمونه موردی: میدان عالی‌قاپو اردبیل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review and Evaluate the Effectiveness of Land Uses in Eight Part of Ahvaz City by LQi model
بررسی و ارزیابی کاربری اراضی مناطق هشت‌گانه شهر اهواز با استفاده از روش مقایسه‌ای و مدل ضریب مکانی (LQi)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست فارسی
فهرست فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 15 (2016-5)


پیش‌بینی تقاضای آب شهر همدان با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
پیش‌بینی تقاضای آب شهر همدان با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پیاده مداری محلات شهری معاصر ایران با رویکرد نوشهرگرایی (نمونه موردی: محله کبابیان، همدان)
بررسی پیاده مداری محلات شهری معاصر ایران با رویکرد نوشهرگرایی (نمونه موردی: محله کبابیان، همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین و ارزیابی عوامل امنیت اجتماعی زنان در عرصه‌های عمومی شهر (نمونه موردی: ناحیه 3 منطقه 1 تهران)
تبیین و ارزیابی عوامل امنیت اجتماعی زنان در عرصه‌های عمومی شهر (نمونه موردی: ناحیه 3 منطقه 1 تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان رضایتمندی مسافران شهری از کیفیت خدمات رسانی حمل و نقل عمومی شهری در کلان‌شهر اهواز
بررسی میزان رضایتمندی مسافران شهری از کیفیت خدمات رسانی حمل و نقل عمومی شهری در کلان‌شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگرش پدیدارشناسانه به بررسی نقش مرز در مکان‌های طبیعی و مکان‌های انسان-ساخت
نگرش پدیدارشناسانه به بررسی نقش مرز در مکان‌های طبیعی و مکان‌های انسان-ساخت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر بازارهای دورهای در هویت بخشی و افزایش حس تعلق ساکنان (نمونه موردی: بازارهای روز شهر همدان)
بررسی تأثیر بازارهای دورهای در هویت بخشی و افزایش حس تعلق ساکنان (نمونه موردی: بازارهای روز شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در محدوده‌های روستا-شهری (نمونه موردی: روستا- شهر فرحزاد)
ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در محدوده‌های روستا-شهری (نمونه موردی: روستا- شهر فرحزاد)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 14 (2016-1)


عوامل مؤثر بر روند تحول مساکن روستایی در شهرستان ممسنی (نمونه موردی: روستای چمگل)
عوامل مؤثر بر روند تحول مساکن روستایی در شهرستان ممسنی (نمونه موردی: روستای چمگل)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تدوین اصول و معیارهای حضور نابینایان در فضای شهری نمونه موردی: منطقه 22 شهرداری تهران
تدوین اصول و معیارهای حضور نابینایان در فضای شهری نمونه موردی: منطقه 22 شهرداری تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه تطبیقی ساختارهای فضایی در معماری و موسیقی سنتی ایران
مطالعه تطبیقی ساختارهای فضایی در معماری و موسیقی سنتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی راهکارهای طراحی شهری جهت خلق فضای شهری کودک مدار نمونه موردی: شهر همدان
بررسی راهکارهای طراحی شهری جهت خلق فضای شهری کودک مدار نمونه موردی: شهر همدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه‌ای نظریه‌های شهرسازی حمایتی و مشارکتی با تأکید بر مفهوم عدالت اجتماعی
بررسی مقایسه‌ای نظریه‌های شهرسازی حمایتی و مشارکتی با تأکید بر مفهوم عدالت اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در میان ساکنان محله مسکونی (نمونه موردی: محله برج قربان همدان)
بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در میان ساکنان محله مسکونی (نمونه موردی: محله برج قربان همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر ساختار فضای شهری بر میزان تقاضای حمل ‌و نقل شهری نمونه موردی: حلقه مرکزی شهر همدان
تأثیر ساختار فضای شهری بر میزان تقاضای حمل ‌و نقل شهری نمونه موردی: حلقه مرکزی شهر همدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 13 (2015-11)


بررسی تأثیر ساختار کالبدی بر رفتار فضایی بهره‌بران با رویکرد روان‌شناسی محیط (مطالعه موردی: پایانه مسافربری استان همدان)
بررسی تأثیر ساختار کالبدی بر رفتار فضایی بهره‌بران با رویکرد روان‌شناسی محیط (مطالعه موردی: پایانه مسافربری استان همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی دلبستگی به مکان: تبیین عوامل و شاخص‌ها
ارزیابی دلبستگی به مکان: تبیین عوامل و شاخص‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ماهیت فضای معماری: ریشه‌ها و رویکردها
ماهیت فضای معماری: ریشه‌ها و رویکردها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر اصول و قواعد شهرسازی ایرانی- اسلامی با رویکرد زیبایی‌شناسی شهری
تحلیلی بر اصول و قواعد شهرسازی ایرانی- اسلامی با رویکرد زیبایی‌شناسی شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیرات ترافیکی سامانه اتوبوسرانی تندرو بر شبکه حمل‌ونقل محلات شهری ( موردپژوهی: مسیر خط 7 BRT -منطقه 6 تهران)
تأثیرات ترافیکی سامانه اتوبوسرانی تندرو بر شبکه حمل‌ونقل محلات شهری ( موردپژوهی: مسیر خط 7 BRT -منطقه 6 تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بوم گردشگری و تأثیر آن در توسعه منطقه‌ای ایران
بوم گردشگری و تأثیر آن در توسعه منطقه‌ای ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی کیفیت زندگی در مرکز شهر با استفاده از فنSAW (نمونه موردی: مرکز شهر سنندج)
ارزیابی کیفیت زندگی در مرکز شهر با استفاده از فنSAW (نمونه موردی: مرکز شهر سنندج)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 12 (2015-7)


ارزیابی یکپارچگی سیستم حمل و نقل شهر سنندج جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار
ارزیابی یکپارچگی سیستم حمل و نقل شهر سنندج جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیامدهای محیطی ناشی از افزایش تراکم و بلندمرتبه‌سازی در شهرها
پیامدهای محیطی ناشی از افزایش تراکم و بلندمرتبه‌سازی در شهرها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مسیریابی در بیمارستان: بررسی عوامل موثر بر فرایند مسیریابی در بیمارستان‌ها و ارائه راهکارهای طراحی
مسیریابی در بیمارستان: بررسی عوامل موثر بر فرایند مسیریابی در بیمارستان‌ها و ارائه راهکارهای طراحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مسیریابی در بیمارستان: بررسی عوامل موثر بر فرایند مسیریابی در بیمارستان‌ها و ارائه راهکارهای طراحی
مسیریابی در بیمارستان: بررسی عوامل موثر بر فرایند مسیریابی در بیمارستان‌ها و ارائه راهکارهای طراحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش‌های کیفیت محیطی در مکان‌های تفریحی شهری (نمونه موردی مراکز تفریحی شهر ایلام)
چالش‌های کیفیت محیطی در مکان‌های تفریحی شهری (نمونه موردی مراکز تفریحی شهر ایلام)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین الگوی آموزش تا عمل در نظام آموزش معماری ایران
تبیین الگوی آموزش تا عمل در نظام آموزش معماری ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود فضاهای جمعی مسکونی در جهت ارتقا پایداری اجتماعی: راهکارها و تدابیر طراحی در مجتمعهای مسکونی
بهبود فضاهای جمعی مسکونی در جهت ارتقا پایداری اجتماعی: راهکارها و تدابیر طراحی در مجتمعهای مسکونی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین نقش عوامل محیطی و غیر محیطی فضاهای آموزشی در بروز خلاقیت کودک
تبیین نقش عوامل محیطی و غیر محیطی فضاهای آموزشی در بروز خلاقیت کودک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 11 (2015-4)


سنجش میزان آگاهی اساتید دانشگاه از حقوق شهروندی
سنجش میزان آگاهی اساتید دانشگاه از حقوق شهروندی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی رشد و توسعه آتی شهر تا سال 1410 با استفاده از مدل CA_SLEUTH (نمونه مطالعاتی:شهر همدان)
شبیه سازی رشد و توسعه آتی شهر تا سال 1410 با استفاده از مدل CA_SLEUTH (نمونه مطالعاتی:شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی انطباق مصالح به کار رفته در ساختمانهای بلند مرتبه با شرایط اقلیمی و آسایش ساکنان( نمونه موردی شهر همدان )
بررسی انطباق مصالح به کار رفته در ساختمانهای بلند مرتبه با شرایط اقلیمی و آسایش ساکنان( نمونه موردی شهر همدان )
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل فضایی رابطه شهرنشینی و طلاق در استان‌های کشور
تحلیل فضایی رابطه شهرنشینی و طلاق در استان‌های کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از روش ساخت سناریوی مرجع برای شناخت تاثیرات توسعه پراکنده شهری بر محیط‌های طبیعی
استفاده از روش ساخت سناریوی مرجع برای شناخت تاثیرات توسعه پراکنده شهری بر محیط‌های طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تطبیق شاخص‌های شهرسازی اسلامی در فضای شهری (نمونه موردی: راسته‌بازار مظفریه شهر همدان)
تطبیق شاخص‌های شهرسازی اسلامی در فضای شهری (نمونه موردی: راسته‌بازار مظفریه شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عرفان اسلامی و آرایههای معماری: بررسی جامعه‌شناختی پیوند عرفان اسلامی و هنرهای تزیینی معماری ایران در دوره تیموری
عرفان اسلامی و آرایههای معماری: بررسی جامعه‌شناختی پیوند عرفان اسلامی و هنرهای تزیینی معماری ایران در دوره تیموری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 10 (2015-1)


ارزیابی نقش المان‌های شهری بر ارتقای حس مکان در فضاهای شهری (نمونه موردی: شهر همدان)
ارزیابی نقش المان‌های شهری بر ارتقای حس مکان در فضاهای شهری (نمونه موردی: شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربست رهیافت‌ مهندسی ارزش و مشارکت کارامد مردم در برنامه‌ها و طرح‌های شهرسازی ناحیه‌ی سعدی شهر شیراز
کاربست رهیافت‌ مهندسی ارزش و مشارکت کارامد مردم در برنامه‌ها و طرح‌های شهرسازی ناحیه‌ی سعدی شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خودسازمان‌دهی و شبیه‌سازی مسیرهای عابر پیاده در محیط‌های شهری با استفاده از مدل نیروی اجتماعی (نمونه مطالعاتی: بلوار ارم شهر همدان)
خودسازمان‌دهی و شبیه‌سازی مسیرهای عابر پیاده در محیط‌های شهری با استفاده از مدل نیروی اجتماعی (نمونه مطالعاتی: بلوار ارم شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهبرد بازآفرینی شهری با تکیه بر توسعه‌ درونی در بهبود ساختار کالبدی-محتوایی مناطق متروک شهری (نمونه مطالعاتی: محدوده‌ سایت کارخانه سیلو کرمانشاه)
راهبرد بازآفرینی شهری با تکیه بر توسعه‌ درونی در بهبود ساختار کالبدی-محتوایی مناطق متروک شهری (نمونه مطالعاتی: محدوده‌ سایت کارخانه سیلو کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل و مقایسه توزیع اندازه‌ی شهرها در نظام شهری استان همدان
تحلیل و مقایسه توزیع اندازه‌ی شهرها در نظام شهری استان همدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان پارکینگ با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی (نمونه موردی: شهر رشت)
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان پارکینگ با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی (نمونه موردی: شهر رشت)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مسیریابی بهینه در سفرهای درون شهری با تأکید بر لایه‌های ذهنی افراد (نمونه مطالعاتی: محله پاسبانان کرمانشاه)
مسیریابی بهینه در سفرهای درون شهری با تأکید بر لایه‌های ذهنی افراد (نمونه مطالعاتی: محله پاسبانان کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 9 (2014-10)


بررسی تأثیر نظام کاربری زمین بر منظر صوتی (نمونه موردی: خیابان مهدیه شهر همدان)
بررسی تأثیر نظام کاربری زمین بر منظر صوتی (نمونه موردی: خیابان مهدیه شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش میزان پیاده مداری با مدل HQE2R در راستای اجرای رویکردهای پایداری در محدوده میدان سپاه ملایر
سنجش میزان پیاده مداری با مدل HQE2R در راستای اجرای رویکردهای پایداری در محدوده میدان سپاه ملایر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رشد صنعت گردشگری با استفاده از مدل تاپسیس (مطالعه موردی: شهر همدان)
بررسی رشد صنعت گردشگری با استفاده از مدل تاپسیس (مطالعه موردی: شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازخوانی تأثیر محیط یادگیری بر فرایند ادراک و شناخت کودکان
بازخوانی تأثیر محیط یادگیری بر فرایند ادراک و شناخت کودکان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به کارگیری رویکرد رشد هوشمند شهری جهت احیاء مرکز شهر (نمونه موردی: شهر نهاوند)
به کارگیری رویکرد رشد هوشمند شهری جهت احیاء مرکز شهر (نمونه موردی: شهر نهاوند)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی حس مکان در مساجد معاصر با طرح سنتی و نو
بررسی حس مکان در مساجد معاصر با طرح سنتی و نو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقدمه‌ای بر شکل‌دهی به زمین‌های‌ بازی در محیط شهری متناسب با نیازهای کودکان مبتلا به اوتیسم
مقدمه‌ای بر شکل‌دهی به زمین‌های‌ بازی در محیط شهری متناسب با نیازهای کودکان مبتلا به اوتیسم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 8 (2014-7)


چارچوب نظری سنجش معیارهای عینی کیفیت محیط با تأکید بر نظریه رضایتمندی سکونتی و بازخورد آن در طراحی مجموعه‌های مسکونی پایدار
چارچوب نظری سنجش معیارهای عینی کیفیت محیط با تأکید بر نظریه رضایتمندی سکونتی و بازخورد آن در طراحی مجموعه‌های مسکونی پایدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بهبود شرایط کانون پرورش فکری با رویکرد خلاقیت در کودکان (نمونه مطالعاتی: کانون پرورش فکری کودکان شهر ایلام)
بررسی بهبود شرایط کانون پرورش فکری با رویکرد خلاقیت در کودکان (نمونه مطالعاتی: کانون پرورش فکری کودکان شهر ایلام)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی سطوح توسعه‌یافتگی مسکن با استفاده از روش تحلیل عاملی (نمونه مطالعاتی: شهرستان‌های ناحیه شمالی استان همدان)
ارزیابی سطوح توسعه‌یافتگی مسکن با استفاده از روش تحلیل عاملی (نمونه مطالعاتی: شهرستان‌های ناحیه شمالی استان همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی میزان رضایت و مطلوبیت از سفر با اتوبوس درون‌شهری با استفاده از مدل رگرسیون رتبه‌ای (نمونه مطالعاتی: شهر همدان)
ارزیابی میزان رضایت و مطلوبیت از سفر با اتوبوس درون‌شهری با استفاده از مدل رگرسیون رتبه‌ای (نمونه مطالعاتی: شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازآفرینی فضای شهری کهن با رویکردی زیباشناختی (نمونه مطالعاتی: محله برج قربان همدان)
بازآفرینی فضای شهری کهن با رویکردی زیباشناختی (نمونه مطالعاتی: محله برج قربان همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان سنجی به‌کارگیری رهیافت‌های توانمندسازی و بهسازی در ساماندهی سکونت-گاه‌های غیررسمی (نمونه مطالعاتی: محله چمن کرمانشاه)
امکان سنجی به‌کارگیری رهیافت‌های توانمندسازی و بهسازی در ساماندهی سکونت-گاه‌های غیررسمی (نمونه مطالعاتی: محله چمن کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی سیستم حمل و نقل عمومی با رویکرد توسعه پایدار شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (نمونه مطالعاتی: شهر همدان)
ارزیابی سیستم حمل و نقل عمومی با رویکرد توسعه پایدار شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (نمونه مطالعاتی: شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست فارسی
فهرست فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 7 (2014-4)


تاثیر عوامل موثر بر ایجاد سرزندگی در کلاسهای درس
تاثیر عوامل موثر بر ایجاد سرزندگی در کلاسهای درس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل عوامل مؤثر بر انعطاف‌پذیری در مسکن سنتی ایران (مطالعه موردی: خانه ضرابی در همدان
تحلیل عوامل مؤثر بر انعطاف‌پذیری در مسکن سنتی ایران (مطالعه موردی: خانه ضرابی در همدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نحوه بهره‌گیری از انرژی خورشید در طراحی اقلیمی خانه‌های سنتی اقلیم سرد ایران (نمونه مطالعاتی: خانه لطفعلیان ملایر)
نحوه بهره‌گیری از انرژی خورشید در طراحی اقلیمی خانه‌های سنتی اقلیم سرد ایران (نمونه مطالعاتی: خانه لطفعلیان ملایر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر مفاهیم سه گانه احساس ورود به شهر (نمونه مطالعاتی: ورودی شهر ملایر)
تحلیلی بر مفاهیم سه گانه احساس ورود به شهر (نمونه مطالعاتی: ورودی شهر ملایر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر کیفیت محیطی بر میزان مشارکت شهروندان در اجرای طرح‌های توسعه شهری (نمونه مطالعاتی: شهر کرمانشاه)
بررسی اثر کیفیت محیطی بر میزان مشارکت شهروندان در اجرای طرح‌های توسعه شهری (نمونه مطالعاتی: شهر کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل و ارزیابی چند‌بعدی گردشگری شهری با استفاده از مدل اهمیت-عملکرد (نمونه مطالعاتی: شهر همدان)
تحلیل و ارزیابی چند‌بعدی گردشگری شهری با استفاده از مدل اهمیت-عملکرد (نمونه مطالعاتی: شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی و ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی و نقش برنامه‌ریزی در ارتقاء آن در محلات مسکونی خودرو (نمونه مطالعاتی: محله خاک سفید تهران
شناسایی و ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی و نقش برنامه‌ریزی در ارتقاء آن در محلات مسکونی خودرو (نمونه مطالعاتی: محله خاک سفید تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

فهرست فارسی
فهرست فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 6 (2014-1)


بررسی تأثیر راهکارهای اقلیمی معماری بومی در شرایط آسایش گرمایی به کمک تکنیک دلفی
بررسی تأثیر راهکارهای اقلیمی معماری بومی در شرایط آسایش گرمایی به کمک تکنیک دلفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش ارزیابی سرزندگی محیطی در مجتمع های تجاری و مراکز خرید
روش ارزیابی سرزندگی محیطی در مجتمع های تجاری و مراکز خرید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

‌شناسایی محرک‌ها و امکان‌سنجی به‌کارگیری رویکرد اعیان‌سازی در بافت‌‌های فرسوده (نمونه مطالعاتی: محله ابیوردی در شهر شیراز)
‌شناسایی محرک‌ها و امکان‌سنجی به‌کارگیری رویکرد اعیان‌سازی در بافت‌‌های فرسوده (نمونه مطالعاتی: محله ابیوردی در شهر شیراز)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش وضعیت بافت مرکزی شهرهای کوچک برای ایجاد پیاده راه (نمونه مطالعاتی: شهر خوانسار
سنجش وضعیت بافت مرکزی شهرهای کوچک برای ایجاد پیاده راه (نمونه مطالعاتی: شهر خوانسار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر سرزندگی از دیدگاه تعاملات اجتماعی در ارزیابی عملکرد فضاهای عمومی شهری (نمونه مطالعاتی: محدوده‌ی پارکینگ شهرداری کرمانشاه)
بررسی و تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر سرزندگی از دیدگاه تعاملات اجتماعی در ارزیابی عملکرد فضاهای عمومی شهری (نمونه مطالعاتی: محدوده‌ی پارکینگ شهرداری کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مشارکت مردمی کلید تحقق‌پذیری طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده (نمونه مطالعاتی: محله جولان شهر همدان)
مشارکت مردمی کلید تحقق‌پذیری طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده (نمونه مطالعاتی: محله جولان شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش کیفیت محیط سکونت در محله نارمک تهران
سنجش کیفیت محیط سکونت در محله نارمک تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست فارسی
فهرست فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (2013-10)


تبیین نقش فضاهای همگانی در توسعه گردشگری شهری
تبیین نقش فضاهای همگانی در توسعه گردشگری شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی معماری سبز در خانه‌های مسکونی در راستای همزیستی انسان با اکولوژی (مطالعه موردی: روستای ورکانه)
بررسی معماری سبز در خانه‌های مسکونی در راستای همزیستی انسان با اکولوژی (مطالعه موردی: روستای ورکانه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه‌سازی سیستم‌های شهری با استفاده از مدل اتوماسیون سلولی- ماشین‌های بردار پشتیبان (مطالعه موردی: شبیه‌سازی توسعه شهر همدان)
شبیه‌سازی سیستم‌های شهری با استفاده از مدل اتوماسیون سلولی- ماشین‌های بردار پشتیبان (مطالعه موردی: شبیه‌سازی توسعه شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل پویایی قرارگاه‌ رفتاری با تمرکز بر آزمون‌های ساختاری
تحلیل پویایی قرارگاه‌ رفتاری با تمرکز بر آزمون‌های ساختاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین روند رشد کالبدی پراکنده (پراکنده‌رویی) شهری بر اساس مدل هلدرن (مطالعه موردی: شهر ساری)
تبیین روند رشد کالبدی پراکنده (پراکنده‌رویی) شهری بر اساس مدل هلدرن (مطالعه موردی: شهر ساری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان‌سنجی احداث پیاده‌راه به‌عنوان یک کاتالیزور در جهت ارتقای کیفیت فضای شهری (مطالعه موردی: محور بوعلی همدان)
امکان‌سنجی احداث پیاده‌راه به‌عنوان یک کاتالیزور در جهت ارتقای کیفیت فضای شهری (مطالعه موردی: محور بوعلی همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت موجود مسکن مهر و ارزیابی امکان اجرای این پروژه در محدوده بافت فرسوده (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)
بررسی وضعیت موجود مسکن مهر و ارزیابی امکان اجرای این پروژه در محدوده بافت فرسوده (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2013-7)


بررسی تحلیلی نمود شفافیت و تأکید بر کاستن از ماده و افزایش فضا در برخی نمونه‌های ارزشمند معماری ایرانی
بررسی تحلیلی نمود شفافیت و تأکید بر کاستن از ماده و افزایش فضا در برخی نمونه‌های ارزشمند معماری ایرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به‌کارگیری نرم‌افزار شبیه‌ساز به‌منظور تخمین مقدار آلاینده‌های تولیدشده در بزرگراه (مطالعه موردی بزرگراه نیایش تهران)
به‌کارگیری نرم‌افزار شبیه‌ساز به‌منظور تخمین مقدار آلاینده‌های تولیدشده در بزرگراه (مطالعه موردی بزرگراه نیایش تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تدوین سازوکار به‌کارگیری بازآفرینی شهری در مواجهه با بافت‌های فرسوده شهری مطالعه موردی: محله جولان شهر همدان
تدوین سازوکار به‌کارگیری بازآفرینی شهری در مواجهه با بافت‌های فرسوده شهری مطالعه موردی: محله جولان شهر همدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی دوباره به فرایند طراحی شهری و شناخت کلانشهر از دریچه‌ی تجربه‌ی حرکتی پیاده
نگاهی دوباره به فرایند طراحی شهری و شناخت کلانشهر از دریچه‌ی تجربه‌ی حرکتی پیاده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی کیفی پیاده‌راه‌های شهری در شهرهای ایرانی (نمونه موردی پیاده‌راه بوعلی شهر همدان)
ارزیابی کیفی پیاده‌راه‌های شهری در شهرهای ایرانی (نمونه موردی پیاده‌راه بوعلی شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی رابطه‌ی انسان-محیط در دو بافت متفاوت با عملکردهای مشابه
بررسی تطبیقی رابطه‌ی انسان-محیط در دو بافت متفاوت با عملکردهای مشابه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی خطرپذیری ساختمان‌های حساس در شهر همدان با نگاه پدافند غیرعامل
بررسی خطرپذیری ساختمان‌های حساس در شهر همدان با نگاه پدافند غیرعامل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2013-4)


آسیب شناسی نقاشی‏های دیواری همدان از منظر شهری
آسیب شناسی نقاشی‏های دیواری همدان از منظر شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش مشارکت مردمی در ارتقاء تنوع و امنیت در راستای ایجاد سرزندگی در محلات شهری(نمونه موردی:محله کلپا همدان)
بررسی نقش مشارکت مردمی در ارتقاء تنوع و امنیت در راستای ایجاد سرزندگی در محلات شهری(نمونه موردی:محله کلپا همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر گسترش کالبدی-فضایی شهر و تعیین الگوی بهینه و پایدار رشد کالبدی شهر صالح‌آباد با بهره‌گیری از مدل‌های کمی
تحلیلی بر گسترش کالبدی-فضایی شهر و تعیین الگوی بهینه و پایدار رشد کالبدی شهر صالح‌آباد با بهره‌گیری از مدل‌های کمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تفاوت‌های رضایتمندی سکونتی در بافت قدیم و بافت جدید (نمونه موردی: محله خواهر امام و محله منظریه در شهر رشت)
بررسی تفاوت‌های رضایتمندی سکونتی در بافت قدیم و بافت جدید (نمونه موردی: محله خواهر امام و محله منظریه در شهر رشت)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان‌سنجی حضور عابر پیاده در مسیرهای محلی با بهره‌گیری از شاخص‏ها و معیارهای کاربری زمین و ایمنی ترافیک جهت ایجاد پیاده‏راه‏های مطلوب (نمونه موردی: محله یوسف‌آباد تهران)
امکان‌سنجی حضور عابر پیاده در مسیرهای محلی با بهره‌گیری از شاخص‏ها و معیارهای کاربری زمین و ایمنی ترافیک جهت ایجاد پیاده‏راه‏های مطلوب (نمونه موردی: محله یوسف‌آباد تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثربخشی تسهیلات مالی خرد در توانمندسازی روستاییان با تاکید بر جنبه‌های اجتماعی
بررسی اثربخشی تسهیلات مالی خرد در توانمندسازی روستاییان با تاکید بر جنبه‌های اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه میدانی به منظور گونه‌شناسی خانه‌های روستایی لرستان بر مبنای ویژگی‌های اجتماعی-کالبدی
مطالعه میدانی به منظور گونه‌شناسی خانه‌های روستایی لرستان بر مبنای ویژگی‌های اجتماعی-کالبدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2013-1)


بررسی روش‌های ارتقاء مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی مساکن فرسوده نمونه موردی: محله جولان در شهر همدان
بررسی روش‌های ارتقاء مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی مساکن فرسوده نمونه موردی: محله جولان در شهر همدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یافتن مؤثرترین عوامل در مدل شبیه‌سازی کنترل و مدیریت شیبراهه در بزرگراه‌های درون‌شهری (مطالعه موردی با روش پلاکت بورمن)
یافتن مؤثرترین عوامل در مدل شبیه‌سازی کنترل و مدیریت شیبراهه در بزرگراه‌های درون‌شهری (مطالعه موردی با روش پلاکت بورمن)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری شهر همدان در راستای گردشگری شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل TCI
ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری شهر همدان در راستای گردشگری شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل TCI
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبلور خطوط فکری نظام‌های حکومتی در عرصه برنامه‌ریزی شهری «با مطالعه تحلیلی در نظام‌های سوسیال و لیبرال»
تبلور خطوط فکری نظام‌های حکومتی در عرصه برنامه‌ریزی شهری «با مطالعه تحلیلی در نظام‌های سوسیال و لیبرال»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و ارائه راهکارهایی در تحقق جمعیت‌پذیری و مانایی جمعیت شهرهای جدید اقماری (مطالعه موردی: شهر جدید صدرا)
بررسی و ارائه راهکارهایی در تحقق جمعیت‌پذیری و مانایی جمعیت شهرهای جدید اقماری (مطالعه موردی: شهر جدید صدرا)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد روش کارت متوازن در ارزیابی پایداری مجتمع‌های مسکونی
کاربرد روش کارت متوازن در ارزیابی پایداری مجتمع‌های مسکونی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معماری "های-تک": تبیین مشخصه‌های جهانی و آسیب‌شناسی نمود آن در معماری معاصر ایران
معماری "های-تک": تبیین مشخصه‌های جهانی و آسیب‌شناسی نمود آن در معماری معاصر ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین مفهوم درون‌گرایی در شهر اسلامی از طریق تحلیل آیات قرآن کریم و نهج‌البلاغه
تبیین مفهوم درون‌گرایی در شهر اسلامی از طریق تحلیل آیات قرآن کریم و نهج‌البلاغه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2012-10)


تحلیل اجتماعی-زیستی برهم‌کنش اهداف گردشگری با ارزش‌های زیست‌محیطی در مناطق حومه‌‌شهری-مطالعه موردی: دره گنجنامه، همدان
تحلیل اجتماعی-زیستی برهم‌کنش اهداف گردشگری با ارزش‌های زیست‌محیطی در مناطق حومه‌‌شهری-مطالعه موردی: دره گنجنامه، همدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آسایش حرارتی با استفاده از روش‌های PMV و PPD مطالعه موردی: بازار وکیل شیراز
بررسی آسایش حرارتی با استفاده از روش‌های PMV و PPD مطالعه موردی: بازار وکیل شیراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقاومت ساختمان‌های مسکونی شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر همدان)
بررسی مقاومت ساختمان‌های مسکونی شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تأثیر اصول نوشهرسازی بر احیای بافت‌های فرسوده محلات و انسجام آنها
ارزیابی تأثیر اصول نوشهرسازی بر احیای بافت‌های فرسوده محلات و انسجام آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی- فضایی روستا- شهرها(مطالعه موردی: شهر لالجین)
تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی- فضایی روستا- شهرها(مطالعه موردی: شهر لالجین)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مسجد، تجلی‌‌گاه معماری قدسی
مسجد، تجلی‌‌گاه معماری قدسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازشناسی مفهوم قرارگاه‌های رفتاری مروری بر تعاریف و ویژگی‌های قرارگاه رفتاری با تأکید بر مرور تحلیلی متن شوگن
بازشناسی مفهوم قرارگاه‌های رفتاری مروری بر تعاریف و ویژگی‌های قرارگاه رفتاری با تأکید بر مرور تحلیلی متن شوگن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی فرایند انسجام فضایی در برنامه‌ریزی منطقه‌ای
طراحی فرایند انسجام فضایی در برنامه‌ریزی منطقه‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles