Journal archive for Google Scholar Robot!

Haft Hesar Journal of Environmental Studies

مطالعات محیطی هفت حصارVolume 2, Number 5 (2013-10)


تبیین نقش فضاهای همگانی در توسعه گردشگری شهری
تبیین نقش فضاهای همگانی در توسعه گردشگری شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی معماری سبز در خانه‌های مسکونی در راستای همزیستی انسان با اکولوژی (مطالعه موردی: روستای ورکانه)
بررسی معماری سبز در خانه‌های مسکونی در راستای همزیستی انسان با اکولوژی (مطالعه موردی: روستای ورکانه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه‌سازی سیستم‌های شهری با استفاده از مدل اتوماسیون سلولی- ماشین‌های بردار پشتیبان (مطالعه موردی: شبیه‌سازی توسعه شهر همدان)
شبیه‌سازی سیستم‌های شهری با استفاده از مدل اتوماسیون سلولی- ماشین‌های بردار پشتیبان (مطالعه موردی: شبیه‌سازی توسعه شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل پویایی قرارگاه‌ رفتاری با تمرکز بر آزمون‌های ساختاری
تحلیل پویایی قرارگاه‌ رفتاری با تمرکز بر آزمون‌های ساختاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین روند رشد کالبدی پراکنده (پراکنده‌رویی) شهری بر اساس مدل هلدرن (مطالعه موردی: شهر ساری)
تبیین روند رشد کالبدی پراکنده (پراکنده‌رویی) شهری بر اساس مدل هلدرن (مطالعه موردی: شهر ساری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان‌سنجی احداث پیاده‌راه به‌عنوان یک کاتالیزور در جهت ارتقای کیفیت فضای شهری (مطالعه موردی: محور بوعلی همدان)
امکان‌سنجی احداث پیاده‌راه به‌عنوان یک کاتالیزور در جهت ارتقای کیفیت فضای شهری (مطالعه موردی: محور بوعلی همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت موجود مسکن مهر و ارزیابی امکان اجرای این پروژه در محدوده بافت فرسوده (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)
بررسی وضعیت موجود مسکن مهر و ارزیابی امکان اجرای این پروژه در محدوده بافت فرسوده (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles