Journal archive for Google Scholar Robot!

Haft Hesar Journal of Environmental Studies

مطالعات محیطی هفت حصارVolume 3, Number 9 (2014-10)


بررسی تأثیر نظام کاربری زمین بر منظر صوتی (نمونه موردی: خیابان مهدیه شهر همدان)
بررسی تأثیر نظام کاربری زمین بر منظر صوتی (نمونه موردی: خیابان مهدیه شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش میزان پیاده مداری با مدل HQE2R در راستای اجرای رویکردهای پایداری در محدوده میدان سپاه ملایر
سنجش میزان پیاده مداری با مدل HQE2R در راستای اجرای رویکردهای پایداری در محدوده میدان سپاه ملایر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رشد صنعت گردشگری با استفاده از مدل تاپسیس (مطالعه موردی: شهر همدان)
بررسی رشد صنعت گردشگری با استفاده از مدل تاپسیس (مطالعه موردی: شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازخوانی تأثیر محیط یادگیری بر فرایند ادراک و شناخت کودکان
بازخوانی تأثیر محیط یادگیری بر فرایند ادراک و شناخت کودکان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به کارگیری رویکرد رشد هوشمند شهری جهت احیاء مرکز شهر (نمونه موردی: شهر نهاوند)
به کارگیری رویکرد رشد هوشمند شهری جهت احیاء مرکز شهر (نمونه موردی: شهر نهاوند)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی حس مکان در مساجد معاصر با طرح سنتی و نو
بررسی حس مکان در مساجد معاصر با طرح سنتی و نو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقدمه‌ای بر شکل‌دهی به زمین‌های‌ بازی در محیط شهری متناسب با نیازهای کودکان مبتلا به اوتیسم
مقدمه‌ای بر شکل‌دهی به زمین‌های‌ بازی در محیط شهری متناسب با نیازهای کودکان مبتلا به اوتیسم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles