Journal archive for Google Scholar Robot!

Haft Hesar Journal of Environmental Studies

مطالعات محیطی هفت حصارVolume 7, Number 27 (2019-6)


Investigating the factors influencing the sense of belonging to the place in residential complexes
تبیین نقش عوامل مؤثر بر قلمرویابی در ایجاد حس تعلق به مکان در مجموعههای مسکونی )مطالعه موردی: مجموعه مسکونی اعتمادیه همدان (
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Model of Process Critique of Contemporary Residential Works Based on the components: "Mission, Objectives, Functional Needs and Concepts
اُلگوی «نقد و تحلیلِ فرآیندمبنا» در آثار مسکونیِ معاصر بر پایه مؤلفه‌های: «مأموریت بنا، اهداف، ضروریات عملکردی و کانسپت‌ها»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Components of improving the quality of educational space from the perspective of children based on cognitive axis narration using visual preferences technique
مؤلفه‌های ارتقاء کیفیت فضای آموزشی از منظر کودکان بر مبنای روایت محوری شناختی با استفاده از تکنیک ترجیحات بصری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing economic and employment forecast basin tropical West Country by the shift share model
ارزیابی و سنجش اقتصادی حوضه گرمسیری غرب کشور و پیش‌بینی اشتغال آن با مدل تغییر سهم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the structure of urban elements "dar donyaye to saat chand ast?" An overview of the relationship between the city and the cinema
تحلیل ساختار عناصر شهری "در دنیای تو ساعت چند است؟" با مروری بر ارتباط شهر و سینما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Analysis of Regional Resilience to Natural Disasters )Case study: East Azarbaijan Province(
تحلیل فضایی تاب‌آوری منطقه‌ای در برابر بلایای طبیعی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical Factors Affecting the Optimization of the Work Space for Women
عوامل کالبدی مؤثر بر بهینه‌سازی فضای کاری برای زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 26 (2019-2)


Detection of land use and vegetation changes in Poldokhtar Using Landsat Satellite Images
آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی شهرستان پلدختر با استفاده از تصاویر ماهواره لندست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the role of open space and blank and empty patterns of home and mosque in traditional architecture and its re-creation in contemporary Iran
مطالعه نقش فضای باز و الگوی پر و خالی خانه و مسجد در معماری سنتی و بازآفرینی آن در معاصر ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of existing urban per capita standard conditions by using gray analysis and kriging(Case Study: Ahvaz)
ارزیابی مقایسه ای سرانه های موجود شهری با وضعیت استاندارد با استفاده از روش تحلیل خاکستری و کریجینگ(مورد پژوهش: شهر اهواز)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Indicators of Local Identity in Social Housing Case Study: (Housing Mehr Golha, Hamedan)
ارزیابی کیفیت محیطی حاشیه رودخانه های درون شهری با هدف تقویت پایداری منظر شهری-مطالعه موردی: رودخانه گادار چایی شهر نقده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Indicators of Local Identity in Social Housing Case Study: (Housing Mehr Golha, Hamedan)
بررسی شاخصه‌های موثر بر هویت مکان در مسکن اجتماعی نمونه‌ موردی: (مسکن مهر گلها، همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of Changes in the Urban Network System of the Ilam Province during the Period from 1365 to 1390
تحلیلی بر تغییرات نظام شبکه شهری استان ایلام طی دوره‌های 1365 تا 1390
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship Between Social Security and Architectural Identity in Urban Use
بررسی ارتباط امنیت اجتماعی و هویت معماری در کاربری های شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 25 (2018-12)


Measurement of Social Capital Indicators in Neighborhoods of the Historic Fabric of the City of Yazd (Case Study: Posht-e Bagh Neighborhood)
سنجش شاخص‌های سرمایه اجتماعی در محلات بافت تاریخی شهر یزد (نمونه موردی: محله پشت‌باغ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of landscape environment in residential complexes on women's depression (Case Study of Khatoon and Chogan Residential Complex in Shiraz)
تأثیر فضای محیطی منظر در مجتمع‌های مسکونی بر افسردگی زنان (مطالعه موردی مجتمع مسکونی خاتون و چوگان شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scrutiny effective factors in process of Interior Architecture dentistry clinics with Emphasis on the children creativity
بررسی مولفه های اثرگذار در معماری داخلی فضا های درمانی با تاکید بر آرامش کودکان در کلینیک های دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Changes in Urban System of Fars Province during 1976 to 2011
بررسی و تحلیل تحولات نظام شهری استان فارس در سال‌های 1355 تا 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Locating of Supporting housing with affordable indicators based on spatial justice in Babolsar city
مکان‌یابی مسکن حمایتی با معیارهای مقرون به صرفه گی مبتنی بر عدالت فضایی در شهر بابلسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crime Prevention in urban management using Environmental Design principles: CPTED localized checklist (case study Tehran Laleh Park)
ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در فضاهای فیزیکی شهری (نمونه موردی خیابان ولی عصر (عج) تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مؤلفه‌های معماری در مساجد معاصر ایران: رویکردها و روش‌ها
بررسی مؤلفه‌های معماری در مساجد معاصر ایران: رویکردها و روش‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

فهزست مجله
فهزست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 24 (2018-8)


The Assessment of Urban Residential Environment with Satisfaction Approach Based on Experimental Point of View (Case Study: Urmia)
سنجش کیفیت محیط سکونت شهری با رویکرد رضایتمندی مبتنی بر دیدگاه تجربی ( موردی: شهر ارومیه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of Environmental Sustainability of Large Scale Projects of Hamadan (Case Study: The Large-scale Projects of Hamadan)
سنجش میزان پایداری زیست محیطی پروژه های بزرگ مقیاس شهر همدان (نمونه موردی : پروژه های بزرگ مقیاس همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Development Levels in Housing between Cities in Mazandaran by Using Fuzzy Topsis Method
ارزیابی سطوح توسعهیافتگی بخش مسکن در بین شهرستانهای استان مازندران با استفاده از تاپسیس فازی (Fuzzy TOPSIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Internal and External Thermal Comfort of winter stayed and Central Yard in Traditional House by PMV and PPD Methods (Case Study: Tavallaee House in Shiraz)
مقایسه میزان آسایش حرارتی درونی و بیرونی زمستان نشین و حیاط مرکزی در خانه سنتی به روش PMV و PPD (مطالعه موردی: خانه تولایی شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Quality of Life in Building Social Resilience
نقش کیفیت زندگی در ایجاد تاب آوری اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and Spatial Analysis of Social Vulnerability in Cities of Khuzestan (Case study: Cities over 10,000 People)
بررسی و تحلیل فضایی آسیب‌پذیری اجتماعی شهرهای استان خوزستان (مطالعه موردی: شهرهای بالای 10 هزار نفر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Impact of Social Capital on Improving Economic Indicators in Villages of Zarindshahr
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای شاخص‌های اقتصادی روستاهای شهرستان زرین‌دشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Effective Factors on Historical Neighborhoods Regeneration with Emphasis on Urban Branding Approach (Case Study: Sang-siah Neighborhood in Shiraz)
بررسی عوامل موثر بر بازآفرینی محلات تاریخی با تاکید بر رویکرد برندسازی شهری نمونه موردی: محله سنگ سیاه شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

Volume 6, Number 23 (2018-6)


Investigation of the spatial desirability of traditional houses based on functional efficiency components (Case study: Qajar Houses of Yazd City
بررسی مطلوبیت فضایی خانه های سنتی بر اساس مؤلفه های راندمان عملکردی (مطالعه موردی: خانه‌های دوره قاجار در شهر یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of adaptability in Tehran parks and gardens according to healing Approach
میزان انطباق‌پذیری پارک‌های شهر تهران با رویکرد شفابخشی باغ‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Factors Affecting the Selection of Public Space by Citizens (Case Study: Bu-ali Sina and Ekbatan Walkways)
بررسی عوامل مؤثر در انتخاب فضای عمومی توسط شهروندان (مطالعه موردی: پیاده راه بوعلی سینا و اکباتان شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement and evaluation of factors affecting vandalism in public green spaces Case study: Parks in District 11 of Tehran Metropolis
سنجش و ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر تخریب‌گری (وندالیسم) در فضاهای سبز عمومی (مطالعه موردی: پارک‌های منطقه 11 شهرداری تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring effects of Urban physical Components on the Thermal Comfort of Urban Open spaces (Case study: Posht-e-silo District in Yazd City)
تأثیر مؤلفه‌های فرم کالبدی شهری بر آسایش حرارتی فضاهای باز شهری (مطالعه موردی: اراضی پشت سیلو شهر یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reflection on components affecting social vitality in botanical gardens(Case Study: Visitors to Eram botanical garden of Shiraz city)
بازیابی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر سرزندگی اجتماعی در باغ‌های گیاه‌شناسی (مطالعه موردی: بازدیدکنندگان باغ گیاه‌شناسی ارم شهر شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of housing preferences criteria in three scales of apartment, building, and neighborhood (Case study: Mashhad city)
بررسی معیارهای مطلوبیت سکونتی در سه مقیاس واحدآپارتمانی، ساختمان مسکونی و محله (نمونه موردی: شهر مشهد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of social capital role in neighborhood's citizenship behavior promotion (Case study: Abiverdi & Shiraz University District)
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاء رفتار شهروندی ساکنین محله‌های شهری (مطالعه موردی: محله ابیوردی و کوی دانشگاه، شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

Volume 6, Number 22 (2018-3)


An Analysis of the Citizens' Subjective Judgment on Spatial Justice and the Fair Distribution of Urban Functions (Case Study: Kermanshah's Deteriorated Area)
تحلیلی بر قضاوت ذهنی شهروندان در مورد عدالت فضایی و توزیع عادلانه کارکردهای شهری (نمونه موردی: بافت فرسوده کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the quality of sensory richness in the promotion of urban space Case Study: Sichaan neighborhood, Isfahan
سنجش کیفیت غنای حسی در ارتقاء فضای شهری (مطالعه موردی: محله سیچان، اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Factors Affecting City Migration Using the Amos Structural Equation Modeling and Fuzzy Hierarchy Process Analysis (Case Study: Ahwaz City)
بررسی عوامل تأثیرگذار بر مهاجرت از شهر با استفاده از مدل معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: شهر اهواز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement & Analysis Some Cultural Development Elements in Counties of Bushehr Province with an Emphasis on MADAM Hybrid Models
سنجش و تحلیل برخی مؤلفه‌های فرهنگی توسعه در شهرستان‌های استان بوشهر با بهره‌گیری از مدل‌های ترکیبی تصمیم‌گیری چند شاخصه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An analysis of the resilience situation in the neighborhoods of Sanandaj (The case study: sartapoleh, shalman and hajiabad neighborhoods)
تحلیلی بر وضعیت تاب‌آوری محلات شهر سنندج (مطالعه موردی: محلات سرتپوله، شالمان و حاجی‌آباد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the Satisfaction of Residents with the Quality of Mehr Housing Project in Hamedan City
سنجش میزان رضایت‌مندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر در شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of creative city paradigm on economic & social Dynamism in metropolitans (A case study of Tabriz-Iran)
تأثیر انگاره شهر خلاق در پویش اقتصادی و اجتماعی کلان‌شهرها (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the level of development of the cities of Kurdistan province border Emphasizing on urban development indicators using the combination of AHP and TOPSIS techniques
تعیین سطح توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان مرزی کردستان با تأکید بر شاخص‌های توسعه شهری با استفاده از تلفیق تکنیک‌های AHP و TOPSIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 21 (2017-12)


فهرست مجله( انگلیسی)
فهرست مجله( انگلیسی)
| [PDF-FA] | [XML] |

Recognition of Behavioral Patterns in Enghelab Square of Isfahan
بازشناسی الگوهای رفتاری در میدان انقلاب اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Site selection of Training Centers in Shiraz Using Model Indices Overlapping & Combining it with AHP (Case Study: High School Shiraz)
مکان‌یابی مراکز آموزشی شهر شیراز با استفاده از مدل همپوشانی شاخص‌ها (IO) و تلفیق آن با AHP (مطالعه موردی: دبیرستان‌های شهر شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Examination on the Effect of Qorchibashi City as a Model of UFRD on Surrounding Villages Development, Case Study: Chaharcheshmeh
بررسی نقش و عملکرد شهر قورچی‌باشی به‌عنوان مدلی از UFRD در توسعه روستاهای پیرامون مطالعه موردی: دهستان چهار چشمه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the religious structure of the concept of place in the neighborhood based on Quran verses
ترسیم ساختار دینی مفهوم مکان در واحد همسایگی با تکیه بر آیات قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategies for Turning Urban Tracks to Pedestrian to Promote Urban Vitality (Case Study: Shiraz Zand Flyover Axis)
راهکارهای تبدیل گذرهای شهری به پیاده‌راه در راستای ارتقاء سرزندگی شهری (مطالعه موردی: محور روگذر زندیه شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evolution of the physical-spatial structure of Yazd city and the factors affecting it
تحولات ساختار کالبدی- فضایی شهر یزد و عوامل مؤثر بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate the relationship between citizen participation, and the main factors of urban management Case Study: Tehran
بررسی رابطه مشارکت شهروندان و فاکتورهای اصلی مدیریت شهری مطالعه موردی: شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Spatial Distribution of Population in Urban System of Kurdistan Province during 1976-2011
تحلیل توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری استان کردستان طی سال‌های 1355-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

Volume 5, Number 20 (2017-8)


The Effect Social Capital on the Economic Status of Urban Centers (Case Study: Central Ring of Hamedan)
بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر وضعیت اقتصاد مراکز شهرها (نمونه موردی: رینگ اول شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Leed-nd Usage Model for Measurement of Neighborhood Environmental Sustainability and Energy Planning in Neighborhood (Case Study: Eghtesad & Sar-Cheshme Neighborhoods of Gorgan)
کاربست الگوی LEED-ND برای سنجش پایداری محیطی محله، مورد پژوهی: محله اقتصاد و سبز مشهد-سرچشمه گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying Students Interoperability with Each others by Enhancing Space & Physical Quality in Technical & Professional (Case Study: Sadelgi School in Kabudarahang)
افزایش تعامل‌پذیری دانش‌آموزان از طریق ارتقاء کیفیت فضایی و کالبدی در مدارس فنی و حرفه‌ای (مطالعه موردی: هنرستان شهید سادلجی در شهرستان کبودرآهنگ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Social Factors Improve Socialization Informal Settlements; Case Study: Khezr Distriction
نقش عوامل اجتماعی در بهبود اجتماع‌پذیری سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: کوی خضر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement and Analysis of the Quality of Housing by Taking Advantage of MADM Methods (Case Study: Counties Tehran Province)
سنجش و تحلیل کیفیت مسکن با بهره‌گیری از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی (مطالعه موردی: شهرستان‌های استان تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Night life Design with Concentration in Effects of Cultural Factors in Urban Spaces
زندگی شبانه در کلان‌شهر با تأکید برتأثیر عوامل فرهنگی بر فضای شهری (مطالعه موردی: مرکز فعالیت‌های نوین تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Peripheral Urban Spaces with Security by Design Approach in order to mitigate Social Injury (Case Study: Peripheral Areas of Hamedan City)
تحلیلی بر فضاهای شهری حاشیه با رویکرد امنیت (SBD) در کاهش آسیب‌های اجتماعی (نواحی حاشیه شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Space Difference and Value of Spaces in Iranian Traditional Houses by Using Space Layout Method
بررسی عامل تفاوت فضا و ارزش فضایی در خانه‌های سنتی ایران با استفاده از روش چیدمان فضا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

Volume 5, Number 19 (2017-4)


Evaluation of Suitable Zones for Creating Rural Social Service Centers (Case Study: Lami Rural District, Ahvaz)
ارزیابی پهنه‌های مناسب جهت ایجاد پایگاه‌های خدمات اجتماعی روستایی (مطالعه موردی: دهستان لامی اهواز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The socio-cultural reproduction of urban spaces with the aim of promoting neighborhood identity (Case study: Stone Lion Neighborhood, Hamedan City)
بازآفرینی فرهنگی اجتماعی فضاهای شهری با هدف ارتقاء هویت محله‌ای (مطالعه موردی: محله‌ سنگ شیر همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility of Developing Public Transport Network and its Relation to the Physical and Environmental Structure of the City and Surrounding (Case Study: Metro in The City of Sanandaj)
امکان‌سنجی احداث و توسعه خطوط حمل‌ونقل عمومی متناسب با ساختار کالبدی و زیست‌محیطی شهر و پیرامون (مطالعه موردی: مترو در شهر سنندج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritization of the Influencing Factors on Sense of Community in Subway Stations
اولویت‌بندی شاخص‌های تأثیرگذار در اجتماع‌پذیری ایستگاه‌های مترو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of behavioral characteristics of the school environment, and factors in empowering behavior settings (Case study: Tahzib art school)
تحلیل ویژگی‌های رفتاری در فضای هنرستان و عواملی در جهت قدرت گرفتن قرارگاه‌ها (مطالعه موردی هنرستان تهذیب)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Spatial Organization and the Kurdistan Region of Urban Systems and Urban Systems Development Model
تحلیل سازمان فضایی و سطح‌بندی نظام شهری استان کردستان و ارائه الگوی توسعه نظام شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Influence of Urban Form on Urban Travel Behavior and Fuel Consumption of Vehicles
بررسی تطبیقی تأثیر فرم شهر بر رفتار سفر شهری و مصرف سوخت وسایل نقلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Quality Level of Urban Parks in the District No.4 of Ahvaz City
سنجش سطح کیفیت پارک‌های شهری نواحی منطقه چهار شهر اهواز با استفاده از مدل ELECTRE
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

Volume 5, Number 18 (2017-2)


Comparative Study of the Perception of Complexity in Modern and Traditional Buildings (Case Study: Ardakan)
بررسی تطبیقی میزان ادراک پیچیدگی در نمای ساختمان‌های رایج امروزی و سنتی شهر اردکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Security on Social Responsibility of Open Spaces in Residential Complexes: A Case Study of District No.2 of Ilam City
تأثیر امنیت بر اجتماع پذیری فضاهای باز مجتمع های مسکونی در منطقه 2 شهر ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Selective Method of Priority for Spatial Planning in Earthquake Crisis Management (Case Study: Isfahan 3rd Municipal Zone)
بهگزینی روش اولویت‌بندی برنامه‌ریزی مکانی در مدیریت بحران زلزله (نمونه موردی: منطقه 3 شهر اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Climatic Compatibility of Formal Parameters in Laft City’s Vernacular Settlements based on the Mahoney Tables
ارزیابی سازگاری اقلیمی شاخصه‌های فرمی مسکن بومی لافت مبتنی بر مدل ماهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Street-Led Design; a new Approach in Regeneration of the Informal Settlements
خیابان مداری؛ رویکردی نو در بازآفرینی سکونتگاه‌های غیررسمی (نمونه موردی: ساوه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Model for Mixed Methodology in Urban Planning
ارایه‌ی‌ الگوی روش تحقیق ترکیبی در شهرسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing effective elements on walkability for sustained urban development (Case study: Bu-Ali Sina and Ekbatan Streets in Hamedan)
ارزیابی شاخص‌های مؤثر بر قابلیت پیاده‌مداری در راستای تحقق توسعه پایدار شهری (نمونه‌ موردی: خیابان بوعلی‌سینا و اکباتان شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Renewal Process in Historical Fabrics Using Regeneration Approach (A Case Study of Haji Neighborhood in Historical Areas of Hamedan)
تبیین مکانیزم احیاء بافت‌های تاریخی با استفاده از رویکرد بازآفرینی (نمونه موردی: محله حاجی در محدوده تاریخی شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

Volume 5, Number 17 (2016-12)


Feasibility Study of Pedestrians Path in Central Core of Hamedan (Case study: Ekbatan , Bu-Ali , Takhti , Shohada Streets)
سنجش کمی قابلیت برنامه‌ریزی محور‌های پیاده در بافت مرکزی همدان (نمونه موردی: خیابان‌های اکباتان، شهدا، تختی و بوعلی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance measurement of Relief Committee in relieving poverty in rural areas, with emphasis on development parameters (case study: the city of Shiraz)
سنجش عملکرد کمیته امداد در فقرزدایی از مناطق روستایی با تأکید بر پارامترهای توسعه (مورد مطالعه: شهرستان شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the pattern of sprawl and identify areas of action for infill development (Case study: Ahwaz city)
سنجش الگوی پراکنده رویی و شناسایی حوزه‌های عمل توسعه درونی شهر (نمونه موردی: شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate the factors that influence memorability and image-ability of urban spaces (Case Study: Vali Asr Street, Tehran)
ارزیابی معیارهای مؤثر بر خاطره‌انگیزی و تصویرپذیری فضاهای شهری نمونه موردی: خیابان ولی‌عصر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Sustainability Assessment in Gallery Cultural Space (Case Study: Mirza Reza Kalhor Gallery, Kermanshah City)
سنجش ابعاد پایداری اجتماعی در فضای فرهنگی نگارخانه (نمونه موردی: نگارخانه کلهر شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Transportation Megaprojects in Tehran, Compatibility or Conflict with Sustainable Development
بررسی ابر پروژه‌های حمل‌ونقل شهری در شهر تهران؛ تطابق یا تضاد با توسعه پایدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Spatial Distribution of Population and Distribution Services in the Metropolitan of Tabriz Using Average Rating and Correlation Coefficient
تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در سطح مناطق ده‌گانه کلان‌شهر تبریز با استفاده از میانگین رتبه‌ها و ضریب همبستگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست فارسی
فهرست فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 16 (2016-9)


Explanation and Interpretation the dominant method of Building (Kooshk) Design in the Qajar Period in Hamadan (Case Study: Badeiolhokama, Nazari, Jannat & Eatemadiah Mansions in Hamadan)
تبیین نظام حاکم بر طراحی کوشک‌های شهر همدان در دوران قاجار (نمونه‌های موردی: عمارت بدیع‌الحکما، عمارت نظری، عمارت جنت، عمارت اعتمادیه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Definition of the metropolitan area by rank-size rule (Case Study: Arak City)
تعیین محدوده مجموعه شهری کلانشهری با استفاده از قاعده رتبه- اندازه (نمونه مورد مطالعه، شهر اراک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Quality of urban life with Sustainable Development Approach in Mehr Housing Complexes (Case Study: Mehr Housing of Shahid Behshti Town of Hamedan)
ارزیابی کیفیت زندگی شهری از منظر توسعه پایدار در مجتمع‌های مسکونی مهر (نمونه موردی: مساکن مهر شهید بهشتی همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of Citizen’s Viewpoint about Urban Environment Quality (Case Study: Yaft Abad, Tehran)
ارزیابی نگرش ساکنان نسبت به کیفیت محیط شهری (نمونه موردی: محله یافت‌آباد تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Birds in Iranian Islamic Architecture and Urbanism
جایگاه پرندگان در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of Missing Spaces and Recommending Some Strategies for Development of Creative Spaces (Case Study: Ali-Qapu Square in Ardabil)
ارزیابی فضاهای گمشده و ارائه راهکارهایی برای شکل‌گیری فضاهای خلاق (نمونه موردی: میدان عالی‌قاپو اردبیل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review and Evaluate the Effectiveness of Land Uses in Eight Part of Ahvaz City by LQi model
بررسی و ارزیابی کاربری اراضی مناطق هشت‌گانه شهر اهواز با استفاده از روش مقایسه‌ای و مدل ضریب مکانی (LQi)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست فارسی
فهرست فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 15 (2016-5)


پیش‌بینی تقاضای آب شهر همدان با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
پیش‌بینی تقاضای آب شهر همدان با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پیاده مداری محلات شهری معاصر ایران با رویکرد نوشهرگرایی (نمونه موردی: محله کبابیان، همدان)
بررسی پیاده مداری محلات شهری معاصر ایران با رویکرد نوشهرگرایی (نمونه موردی: محله کبابیان، همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین و ارزیابی عوامل امنیت اجتماعی زنان در عرصه‌های عمومی شهر (نمونه موردی: ناحیه 3 منطقه 1 تهران)
تبیین و ارزیابی عوامل امنیت اجتماعی زنان در عرصه‌های عمومی شهر (نمونه موردی: ناحیه 3 منطقه 1 تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان رضایتمندی مسافران شهری از کیفیت خدمات رسانی حمل و نقل عمومی شهری در کلان‌شهر اهواز
بررسی میزان رضایتمندی مسافران شهری از کیفیت خدمات رسانی حمل و نقل عمومی شهری در کلان‌شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگرش پدیدارشناسانه به بررسی نقش مرز در مکان‌های طبیعی و مکان‌های انسان-ساخت
نگرش پدیدارشناسانه به بررسی نقش مرز در مکان‌های طبیعی و مکان‌های انسان-ساخت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر بازارهای دورهای در هویت بخشی و افزایش حس تعلق ساکنان (نمونه موردی: بازارهای روز شهر همدان)
بررسی تأثیر بازارهای دورهای در هویت بخشی و افزایش حس تعلق ساکنان (نمونه موردی: بازارهای روز شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در محدوده‌های روستا-شهری (نمونه موردی: روستا- شهر فرحزاد)
ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در محدوده‌های روستا-شهری (نمونه موردی: روستا- شهر فرحزاد)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 14 (2016-1)


عوامل مؤثر بر روند تحول مساکن روستایی در شهرستان ممسنی (نمونه موردی: روستای چمگل)
عوامل مؤثر بر روند تحول مساکن روستایی در شهرستان ممسنی (نمونه موردی: روستای چمگل)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تدوین اصول و معیارهای حضور نابینایان در فضای شهری نمونه موردی: منطقه 22 شهرداری تهران
تدوین اصول و معیارهای حضور نابینایان در فضای شهری نمونه موردی: منطقه 22 شهرداری تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه تطبیقی ساختارهای فضایی در معماری و موسیقی سنتی ایران
مطالعه تطبیقی ساختارهای فضایی در معماری و موسیقی سنتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی راهکارهای طراحی شهری جهت خلق فضای شهری کودک مدار نمونه موردی: شهر همدان
بررسی راهکارهای طراحی شهری جهت خلق فضای شهری کودک مدار نمونه موردی: شهر همدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه‌ای نظریه‌های شهرسازی حمایتی و مشارکتی با تأکید بر مفهوم عدالت اجتماعی
بررسی مقایسه‌ای نظریه‌های شهرسازی حمایتی و مشارکتی با تأکید بر مفهوم عدالت اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در میان ساکنان محله مسکونی (نمونه موردی: محله برج قربان همدان)
بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در میان ساکنان محله مسکونی (نمونه موردی: محله برج قربان همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر ساختار فضای شهری بر میزان تقاضای حمل ‌و نقل شهری نمونه موردی: حلقه مرکزی شهر همدان
تأثیر ساختار فضای شهری بر میزان تقاضای حمل ‌و نقل شهری نمونه موردی: حلقه مرکزی شهر همدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 13 (2015-11)


بررسی تأثیر ساختار کالبدی بر رفتار فضایی بهره‌بران با رویکرد روان‌شناسی محیط (مطالعه موردی: پایانه مسافربری استان همدان)
بررسی تأثیر ساختار کالبدی بر رفتار فضایی بهره‌بران با رویکرد روان‌شناسی محیط (مطالعه موردی: پایانه مسافربری استان همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی دلبستگی به مکان: تبیین عوامل و شاخص‌ها
ارزیابی دلبستگی به مکان: تبیین عوامل و شاخص‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ماهیت فضای معماری: ریشه‌ها و رویکردها
ماهیت فضای معماری: ریشه‌ها و رویکردها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر اصول و قواعد شهرسازی ایرانی- اسلامی با رویکرد زیبایی‌شناسی شهری
تحلیلی بر اصول و قواعد شهرسازی ایرانی- اسلامی با رویکرد زیبایی‌شناسی شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیرات ترافیکی سامانه اتوبوسرانی تندرو بر شبکه حمل‌ونقل محلات شهری ( موردپژوهی: مسیر خط 7 BRT -منطقه 6 تهران)
تأثیرات ترافیکی سامانه اتوبوسرانی تندرو بر شبکه حمل‌ونقل محلات شهری ( موردپژوهی: مسیر خط 7 BRT -منطقه 6 تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بوم گردشگری و تأثیر آن در توسعه منطقه‌ای ایران
بوم گردشگری و تأثیر آن در توسعه منطقه‌ای ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی کیفیت زندگی در مرکز شهر با استفاده از فنSAW (نمونه موردی: مرکز شهر سنندج)
ارزیابی کیفیت زندگی در مرکز شهر با استفاده از فنSAW (نمونه موردی: مرکز شهر سنندج)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 12 (2015-7)


ارزیابی یکپارچگی سیستم حمل و نقل شهر سنندج جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار
ارزیابی یکپارچگی سیستم حمل و نقل شهر سنندج جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیامدهای محیطی ناشی از افزایش تراکم و بلندمرتبه‌سازی در شهرها
پیامدهای محیطی ناشی از افزایش تراکم و بلندمرتبه‌سازی در شهرها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مسیریابی در بیمارستان: بررسی عوامل موثر بر فرایند مسیریابی در بیمارستان‌ها و ارائه راهکارهای طراحی
مسیریابی در بیمارستان: بررسی عوامل موثر بر فرایند مسیریابی در بیمارستان‌ها و ارائه راهکارهای طراحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مسیریابی در بیمارستان: بررسی عوامل موثر بر فرایند مسیریابی در بیمارستان‌ها و ارائه راهکارهای طراحی
مسیریابی در بیمارستان: بررسی عوامل موثر بر فرایند مسیریابی در بیمارستان‌ها و ارائه راهکارهای طراحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش‌های کیفیت محیطی در مکان‌های تفریحی شهری (نمونه موردی مراکز تفریحی شهر ایلام)
چالش‌های کیفیت محیطی در مکان‌های تفریحی شهری (نمونه موردی مراکز تفریحی شهر ایلام)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین الگوی آموزش تا عمل در نظام آموزش معماری ایران
تبیین الگوی آموزش تا عمل در نظام آموزش معماری ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود فضاهای جمعی مسکونی در جهت ارتقا پایداری اجتماعی: راهکارها و تدابیر طراحی در مجتمعهای مسکونی
بهبود فضاهای جمعی مسکونی در جهت ارتقا پایداری اجتماعی: راهکارها و تدابیر طراحی در مجتمعهای مسکونی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین نقش عوامل محیطی و غیر محیطی فضاهای آموزشی در بروز خلاقیت کودک
تبیین نقش عوامل محیطی و غیر محیطی فضاهای آموزشی در بروز خلاقیت کودک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 11 (2015-4)


سنجش میزان آگاهی اساتید دانشگاه از حقوق شهروندی
سنجش میزان آگاهی اساتید دانشگاه از حقوق شهروندی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی رشد و توسعه آتی شهر تا سال 1410 با استفاده از مدل CA_SLEUTH (نمونه مطالعاتی:شهر همدان)
شبیه سازی رشد و توسعه آتی شهر تا سال 1410 با استفاده از مدل CA_SLEUTH (نمونه مطالعاتی:شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی انطباق مصالح به کار رفته در ساختمانهای بلند مرتبه با شرایط اقلیمی و آسایش ساکنان( نمونه موردی شهر همدان )
بررسی انطباق مصالح به کار رفته در ساختمانهای بلند مرتبه با شرایط اقلیمی و آسایش ساکنان( نمونه موردی شهر همدان )
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل فضایی رابطه شهرنشینی و طلاق در استان‌های کشور
تحلیل فضایی رابطه شهرنشینی و طلاق در استان‌های کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از روش ساخت سناریوی مرجع برای شناخت تاثیرات توسعه پراکنده شهری بر محیط‌های طبیعی
استفاده از روش ساخت سناریوی مرجع برای شناخت تاثیرات توسعه پراکنده شهری بر محیط‌های طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تطبیق شاخص‌های شهرسازی اسلامی در فضای شهری (نمونه موردی: راسته‌بازار مظفریه شهر همدان)
تطبیق شاخص‌های شهرسازی اسلامی در فضای شهری (نمونه موردی: راسته‌بازار مظفریه شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عرفان اسلامی و آرایههای معماری: بررسی جامعه‌شناختی پیوند عرفان اسلامی و هنرهای تزیینی معماری ایران در دوره تیموری
عرفان اسلامی و آرایههای معماری: بررسی جامعه‌شناختی پیوند عرفان اسلامی و هنرهای تزیینی معماری ایران در دوره تیموری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 10 (2015-1)


ارزیابی نقش المان‌های شهری بر ارتقای حس مکان در فضاهای شهری (نمونه موردی: شهر همدان)
ارزیابی نقش المان‌های شهری بر ارتقای حس مکان در فضاهای شهری (نمونه موردی: شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربست رهیافت‌ مهندسی ارزش و مشارکت کارامد مردم در برنامه‌ها و طرح‌های شهرسازی ناحیه‌ی سعدی شهر شیراز
کاربست رهیافت‌ مهندسی ارزش و مشارکت کارامد مردم در برنامه‌ها و طرح‌های شهرسازی ناحیه‌ی سعدی شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خودسازمان‌دهی و شبیه‌سازی مسیرهای عابر پیاده در محیط‌های شهری با استفاده از مدل نیروی اجتماعی (نمونه مطالعاتی: بلوار ارم شهر همدان)
خودسازمان‌دهی و شبیه‌سازی مسیرهای عابر پیاده در محیط‌های شهری با استفاده از مدل نیروی اجتماعی (نمونه مطالعاتی: بلوار ارم شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهبرد بازآفرینی شهری با تکیه بر توسعه‌ درونی در بهبود ساختار کالبدی-محتوایی مناطق متروک شهری (نمونه مطالعاتی: محدوده‌ سایت کارخانه سیلو کرمانشاه)
راهبرد بازآفرینی شهری با تکیه بر توسعه‌ درونی در بهبود ساختار کالبدی-محتوایی مناطق متروک شهری (نمونه مطالعاتی: محدوده‌ سایت کارخانه سیلو کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل و مقایسه توزیع اندازه‌ی شهرها در نظام شهری استان همدان
تحلیل و مقایسه توزیع اندازه‌ی شهرها در نظام شهری استان همدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان پارکینگ با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی (نمونه موردی: شهر رشت)
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان پارکینگ با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی (نمونه موردی: شهر رشت)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مسیریابی بهینه در سفرهای درون شهری با تأکید بر لایه‌های ذهنی افراد (نمونه مطالعاتی: محله پاسبانان کرمانشاه)
مسیریابی بهینه در سفرهای درون شهری با تأکید بر لایه‌های ذهنی افراد (نمونه مطالعاتی: محله پاسبانان کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 9 (2014-10)


بررسی تأثیر نظام کاربری زمین بر منظر صوتی (نمونه موردی: خیابان مهدیه شهر همدان)
بررسی تأثیر نظام کاربری زمین بر منظر صوتی (نمونه موردی: خیابان مهدیه شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش میزان پیاده مداری با مدل HQE2R در راستای اجرای رویکردهای پایداری در محدوده میدان سپاه ملایر
سنجش میزان پیاده مداری با مدل HQE2R در راستای اجرای رویکردهای پایداری در محدوده میدان سپاه ملایر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رشد صنعت گردشگری با استفاده از مدل تاپسیس (مطالعه موردی: شهر همدان)
بررسی رشد صنعت گردشگری با استفاده از مدل تاپسیس (مطالعه موردی: شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازخوانی تأثیر محیط یادگیری بر فرایند ادراک و شناخت کودکان
بازخوانی تأثیر محیط یادگیری بر فرایند ادراک و شناخت کودکان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به کارگیری رویکرد رشد هوشمند شهری جهت احیاء مرکز شهر (نمونه موردی: شهر نهاوند)
به کارگیری رویکرد رشد هوشمند شهری جهت احیاء مرکز شهر (نمونه موردی: شهر نهاوند)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی حس مکان در مساجد معاصر با طرح سنتی و نو
بررسی حس مکان در مساجد معاصر با طرح سنتی و نو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقدمه‌ای بر شکل‌دهی به زمین‌های‌ بازی در محیط شهری متناسب با نیازهای کودکان مبتلا به اوتیسم
مقدمه‌ای بر شکل‌دهی به زمین‌های‌ بازی در محیط شهری متناسب با نیازهای کودکان مبتلا به اوتیسم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مجله
فهرست مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 8 (2014-7)


چارچوب نظری سنجش معیارهای عینی کیفیت محیط با تأکید بر نظریه رضایتمندی سکونتی و بازخورد آن در طراحی مجموعه‌های مسکونی پایدار
چارچوب نظری سنجش معیارهای عینی کیفیت محیط با تأکید بر نظریه رضایتمندی سکونتی و بازخورد آن در طراحی مجموعه‌های مسکونی پایدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بهبود شرایط کانون پرورش فکری با رویکرد خلاقیت در کودکان (نمونه مطالعاتی: کانون پرورش فکری کودکان شهر ایلام)
بررسی بهبود شرایط کانون پرورش فکری با رویکرد خلاقیت در کودکان (نمونه مطالعاتی: کانون پرورش فکری کودکان شهر ایلام)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی سطوح توسعه‌یافتگی مسکن با استفاده از روش تحلیل عاملی (نمونه مطالعاتی: شهرستان‌های ناحیه شمالی استان همدان)
ارزیابی سطوح توسعه‌یافتگی مسکن با استفاده از روش تحلیل عاملی (نمونه مطالعاتی: شهرستان‌های ناحیه شمالی استان همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی میزان رضایت و مطلوبیت از سفر با اتوبوس درون‌شهری با استفاده از مدل رگرسیون رتبه‌ای (نمونه مطالعاتی: شهر همدان)
ارزیابی میزان رضایت و مطلوبیت از سفر با اتوبوس درون‌شهری با استفاده از مدل رگرسیون رتبه‌ای (نمونه مطالعاتی: شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازآفرینی فضای شهری کهن با رویکردی زیباشناختی (نمونه مطالعاتی: محله برج قربان همدان)
بازآفرینی فضای شهری کهن با رویکردی زیباشناختی (نمونه مطالعاتی: محله برج قربان همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان سنجی به‌کارگیری رهیافت‌های توانمندسازی و بهسازی در ساماندهی سکونت-گاه‌های غیررسمی (نمونه مطالعاتی: محله چمن کرمانشاه)
امکان سنجی به‌کارگیری رهیافت‌های توانمندسازی و بهسازی در ساماندهی سکونت-گاه‌های غیررسمی (نمونه مطالعاتی: محله چمن کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی سیستم حمل و نقل عمومی با رویکرد توسعه پایدار شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (نمونه مطالعاتی: شهر همدان)
ارزیابی سیستم حمل و نقل عمومی با رویکرد توسعه پایدار شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (نمونه مطالعاتی: شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست فارسی
فهرست فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 7 (2014-4)


تاثیر عوامل موثر بر ایجاد سرزندگی در کلاسهای درس
تاثیر عوامل موثر بر ایجاد سرزندگی در کلاسهای درس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل عوامل مؤثر بر انعطاف‌پذیری در مسکن سنتی ایران (مطالعه موردی: خانه ضرابی در همدان
تحلیل عوامل مؤثر بر انعطاف‌پذیری در مسکن سنتی ایران (مطالعه موردی: خانه ضرابی در همدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نحوه بهره‌گیری از انرژی خورشید در طراحی اقلیمی خانه‌های سنتی اقلیم سرد ایران (نمونه مطالعاتی: خانه لطفعلیان ملایر)
نحوه بهره‌گیری از انرژی خورشید در طراحی اقلیمی خانه‌های سنتی اقلیم سرد ایران (نمونه مطالعاتی: خانه لطفعلیان ملایر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر مفاهیم سه گانه احساس ورود به شهر (نمونه مطالعاتی: ورودی شهر ملایر)
تحلیلی بر مفاهیم سه گانه احساس ورود به شهر (نمونه مطالعاتی: ورودی شهر ملایر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر کیفیت محیطی بر میزان مشارکت شهروندان در اجرای طرح‌های توسعه شهری (نمونه مطالعاتی: شهر کرمانشاه)
بررسی اثر کیفیت محیطی بر میزان مشارکت شهروندان در اجرای طرح‌های توسعه شهری (نمونه مطالعاتی: شهر کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل و ارزیابی چند‌بعدی گردشگری شهری با استفاده از مدل اهمیت-عملکرد (نمونه مطالعاتی: شهر همدان)
تحلیل و ارزیابی چند‌بعدی گردشگری شهری با استفاده از مدل اهمیت-عملکرد (نمونه مطالعاتی: شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی و ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی و نقش برنامه‌ریزی در ارتقاء آن در محلات مسکونی خودرو (نمونه مطالعاتی: محله خاک سفید تهران
شناسایی و ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی و نقش برنامه‌ریزی در ارتقاء آن در محلات مسکونی خودرو (نمونه مطالعاتی: محله خاک سفید تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جلد مجله
جلد مجله
| [XML] |

فهرست فارسی
فهرست فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 6 (2014-1)


بررسی تأثیر راهکارهای اقلیمی معماری بومی در شرایط آسایش گرمایی به کمک تکنیک دلفی
بررسی تأثیر راهکارهای اقلیمی معماری بومی در شرایط آسایش گرمایی به کمک تکنیک دلفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش ارزیابی سرزندگی محیطی در مجتمع های تجاری و مراکز خرید
روش ارزیابی سرزندگی محیطی در مجتمع های تجاری و مراکز خرید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

‌شناسایی محرک‌ها و امکان‌سنجی به‌کارگیری رویکرد اعیان‌سازی در بافت‌‌های فرسوده (نمونه مطالعاتی: محله ابیوردی در شهر شیراز)
‌شناسایی محرک‌ها و امکان‌سنجی به‌کارگیری رویکرد اعیان‌سازی در بافت‌‌های فرسوده (نمونه مطالعاتی: محله ابیوردی در شهر شیراز)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش وضعیت بافت مرکزی شهرهای کوچک برای ایجاد پیاده راه (نمونه مطالعاتی: شهر خوانسار
سنجش وضعیت بافت مرکزی شهرهای کوچک برای ایجاد پیاده راه (نمونه مطالعاتی: شهر خوانسار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر سرزندگی از دیدگاه تعاملات اجتماعی در ارزیابی عملکرد فضاهای عمومی شهری (نمونه مطالعاتی: محدوده‌ی پارکینگ شهرداری کرمانشاه)
بررسی و تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر سرزندگی از دیدگاه تعاملات اجتماعی در ارزیابی عملکرد فضاهای عمومی شهری (نمونه مطالعاتی: محدوده‌ی پارکینگ شهرداری کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مشارکت مردمی کلید تحقق‌پذیری طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده (نمونه مطالعاتی: محله جولان شهر همدان)
مشارکت مردمی کلید تحقق‌پذیری طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده (نمونه مطالعاتی: محله جولان شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش کیفیت محیط سکونت در محله نارمک تهران
سنجش کیفیت محیط سکونت در محله نارمک تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست فارسی
فهرست فارسی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (2013-10)


تبیین نقش فضاهای همگانی در توسعه گردشگری شهری
تبیین نقش فضاهای همگانی در توسعه گردشگری شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی معماری سبز در خانه‌های مسکونی در راستای همزیستی انسان با اکولوژی (مطالعه موردی: روستای ورکانه)
بررسی معماری سبز در خانه‌های مسکونی در راستای همزیستی انسان با اکولوژی (مطالعه موردی: روستای ورکانه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه‌سازی سیستم‌های شهری با استفاده از مدل اتوماسیون سلولی- ماشین‌های بردار پشتیبان (مطالعه موردی: شبیه‌سازی توسعه شهر همدان)
شبیه‌سازی سیستم‌های شهری با استفاده از مدل اتوماسیون سلولی- ماشین‌های بردار پشتیبان (مطالعه موردی: شبیه‌سازی توسعه شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل پویایی قرارگاه‌ رفتاری با تمرکز بر آزمون‌های ساختاری
تحلیل پویایی قرارگاه‌ رفتاری با تمرکز بر آزمون‌های ساختاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین روند رشد کالبدی پراکنده (پراکنده‌رویی) شهری بر اساس مدل هلدرن (مطالعه موردی: شهر ساری)
تبیین روند رشد کالبدی پراکنده (پراکنده‌رویی) شهری بر اساس مدل هلدرن (مطالعه موردی: شهر ساری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان‌سنجی احداث پیاده‌راه به‌عنوان یک کاتالیزور در جهت ارتقای کیفیت فضای شهری (مطالعه موردی: محور بوعلی همدان)
امکان‌سنجی احداث پیاده‌راه به‌عنوان یک کاتالیزور در جهت ارتقای کیفیت فضای شهری (مطالعه موردی: محور بوعلی همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت موجود مسکن مهر و ارزیابی امکان اجرای این پروژه در محدوده بافت فرسوده (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)
بررسی وضعیت موجود مسکن مهر و ارزیابی امکان اجرای این پروژه در محدوده بافت فرسوده (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2013-7)


بررسی تحلیلی نمود شفافیت و تأکید بر کاستن از ماده و افزایش فضا در برخی نمونه‌های ارزشمند معماری ایرانی
بررسی تحلیلی نمود شفافیت و تأکید بر کاستن از ماده و افزایش فضا در برخی نمونه‌های ارزشمند معماری ایرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به‌کارگیری نرم‌افزار شبیه‌ساز به‌منظور تخمین مقدار آلاینده‌های تولیدشده در بزرگراه (مطالعه موردی بزرگراه نیایش تهران)
به‌کارگیری نرم‌افزار شبیه‌ساز به‌منظور تخمین مقدار آلاینده‌های تولیدشده در بزرگراه (مطالعه موردی بزرگراه نیایش تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تدوین سازوکار به‌کارگیری بازآفرینی شهری در مواجهه با بافت‌های فرسوده شهری مطالعه موردی: محله جولان شهر همدان
تدوین سازوکار به‌کارگیری بازآفرینی شهری در مواجهه با بافت‌های فرسوده شهری مطالعه موردی: محله جولان شهر همدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی دوباره به فرایند طراحی شهری و شناخت کلانشهر از دریچه‌ی تجربه‌ی حرکتی پیاده
نگاهی دوباره به فرایند طراحی شهری و شناخت کلانشهر از دریچه‌ی تجربه‌ی حرکتی پیاده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی کیفی پیاده‌راه‌های شهری در شهرهای ایرانی (نمونه موردی پیاده‌راه بوعلی شهر همدان)
ارزیابی کیفی پیاده‌راه‌های شهری در شهرهای ایرانی (نمونه موردی پیاده‌راه بوعلی شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی رابطه‌ی انسان-محیط در دو بافت متفاوت با عملکردهای مشابه
بررسی تطبیقی رابطه‌ی انسان-محیط در دو بافت متفاوت با عملکردهای مشابه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی خطرپذیری ساختمان‌های حساس در شهر همدان با نگاه پدافند غیرعامل
بررسی خطرپذیری ساختمان‌های حساس در شهر همدان با نگاه پدافند غیرعامل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2013-4)


آسیب شناسی نقاشی‏های دیواری همدان از منظر شهری
آسیب شناسی نقاشی‏های دیواری همدان از منظر شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش مشارکت مردمی در ارتقاء تنوع و امنیت در راستای ایجاد سرزندگی در محلات شهری(نمونه موردی:محله کلپا همدان)
بررسی نقش مشارکت مردمی در ارتقاء تنوع و امنیت در راستای ایجاد سرزندگی در محلات شهری(نمونه موردی:محله کلپا همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر گسترش کالبدی-فضایی شهر و تعیین الگوی بهینه و پایدار رشد کالبدی شهر صالح‌آباد با بهره‌گیری از مدل‌های کمی
تحلیلی بر گسترش کالبدی-فضایی شهر و تعیین الگوی بهینه و پایدار رشد کالبدی شهر صالح‌آباد با بهره‌گیری از مدل‌های کمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تفاوت‌های رضایتمندی سکونتی در بافت قدیم و بافت جدید (نمونه موردی: محله خواهر امام و محله منظریه در شهر رشت)
بررسی تفاوت‌های رضایتمندی سکونتی در بافت قدیم و بافت جدید (نمونه موردی: محله خواهر امام و محله منظریه در شهر رشت)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان‌سنجی حضور عابر پیاده در مسیرهای محلی با بهره‌گیری از شاخص‏ها و معیارهای کاربری زمین و ایمنی ترافیک جهت ایجاد پیاده‏راه‏های مطلوب (نمونه موردی: محله یوسف‌آباد تهران)
امکان‌سنجی حضور عابر پیاده در مسیرهای محلی با بهره‌گیری از شاخص‏ها و معیارهای کاربری زمین و ایمنی ترافیک جهت ایجاد پیاده‏راه‏های مطلوب (نمونه موردی: محله یوسف‌آباد تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثربخشی تسهیلات مالی خرد در توانمندسازی روستاییان با تاکید بر جنبه‌های اجتماعی
بررسی اثربخشی تسهیلات مالی خرد در توانمندسازی روستاییان با تاکید بر جنبه‌های اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه میدانی به منظور گونه‌شناسی خانه‌های روستایی لرستان بر مبنای ویژگی‌های اجتماعی-کالبدی
مطالعه میدانی به منظور گونه‌شناسی خانه‌های روستایی لرستان بر مبنای ویژگی‌های اجتماعی-کالبدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2013-1)


بررسی روش‌های ارتقاء مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی مساکن فرسوده نمونه موردی: محله جولان در شهر همدان
بررسی روش‌های ارتقاء مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی مساکن فرسوده نمونه موردی: محله جولان در شهر همدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یافتن مؤثرترین عوامل در مدل شبیه‌سازی کنترل و مدیریت شیبراهه در بزرگراه‌های درون‌شهری (مطالعه موردی با روش پلاکت بورمن)
یافتن مؤثرترین عوامل در مدل شبیه‌سازی کنترل و مدیریت شیبراهه در بزرگراه‌های درون‌شهری (مطالعه موردی با روش پلاکت بورمن)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری شهر همدان در راستای گردشگری شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل TCI
ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری شهر همدان در راستای گردشگری شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل TCI
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبلور خطوط فکری نظام‌های حکومتی در عرصه برنامه‌ریزی شهری «با مطالعه تحلیلی در نظام‌های سوسیال و لیبرال»
تبلور خطوط فکری نظام‌های حکومتی در عرصه برنامه‌ریزی شهری «با مطالعه تحلیلی در نظام‌های سوسیال و لیبرال»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و ارائه راهکارهایی در تحقق جمعیت‌پذیری و مانایی جمعیت شهرهای جدید اقماری (مطالعه موردی: شهر جدید صدرا)
بررسی و ارائه راهکارهایی در تحقق جمعیت‌پذیری و مانایی جمعیت شهرهای جدید اقماری (مطالعه موردی: شهر جدید صدرا)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد روش کارت متوازن در ارزیابی پایداری مجتمع‌های مسکونی
کاربرد روش کارت متوازن در ارزیابی پایداری مجتمع‌های مسکونی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معماری "های-تک": تبیین مشخصه‌های جهانی و آسیب‌شناسی نمود آن در معماری معاصر ایران
معماری "های-تک": تبیین مشخصه‌های جهانی و آسیب‌شناسی نمود آن در معماری معاصر ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین مفهوم درون‌گرایی در شهر اسلامی از طریق تحلیل آیات قرآن کریم و نهج‌البلاغه
تبیین مفهوم درون‌گرایی در شهر اسلامی از طریق تحلیل آیات قرآن کریم و نهج‌البلاغه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2012-10)


تحلیل اجتماعی-زیستی برهم‌کنش اهداف گردشگری با ارزش‌های زیست‌محیطی در مناطق حومه‌‌شهری-مطالعه موردی: دره گنجنامه، همدان
تحلیل اجتماعی-زیستی برهم‌کنش اهداف گردشگری با ارزش‌های زیست‌محیطی در مناطق حومه‌‌شهری-مطالعه موردی: دره گنجنامه، همدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آسایش حرارتی با استفاده از روش‌های PMV و PPD مطالعه موردی: بازار وکیل شیراز
بررسی آسایش حرارتی با استفاده از روش‌های PMV و PPD مطالعه موردی: بازار وکیل شیراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقاومت ساختمان‌های مسکونی شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر همدان)
بررسی مقاومت ساختمان‌های مسکونی شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تأثیر اصول نوشهرسازی بر احیای بافت‌های فرسوده محلات و انسجام آنها
ارزیابی تأثیر اصول نوشهرسازی بر احیای بافت‌های فرسوده محلات و انسجام آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی- فضایی روستا- شهرها(مطالعه موردی: شهر لالجین)
تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی- فضایی روستا- شهرها(مطالعه موردی: شهر لالجین)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مسجد، تجلی‌‌گاه معماری قدسی
مسجد، تجلی‌‌گاه معماری قدسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازشناسی مفهوم قرارگاه‌های رفتاری مروری بر تعاریف و ویژگی‌های قرارگاه رفتاری با تأکید بر مرور تحلیلی متن شوگن
بازشناسی مفهوم قرارگاه‌های رفتاری مروری بر تعاریف و ویژگی‌های قرارگاه رفتاری با تأکید بر مرور تحلیلی متن شوگن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی فرایند انسجام فضایی در برنامه‌ریزی منطقه‌ای
طراحی فرایند انسجام فضایی در برنامه‌ریزی منطقه‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles